Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Societats 2021

Requisitos

  • Per poder practicar aquesta deducció serà necessari que es realitzin inversions en les Canàries en elements nous de l'immobilitzat material, exclosos els terrenys, afectes al desenvolupament de l'explotació econòmica de l'entitat.La base de la deducció serà el preu d'adquisició o cost de producció.

  • Serà requisit per al gaudi de la deducció per inversions que els elements romanguin en funcionament en l'empresa del mateix subjecte passiu durant 5 anys, excepte que la seva vida útil conforme al mètode d'amortització, dels admesos en la Llei, que s'apliqui, fos inferior.

  • Una mateixa inversió no podrà donar lloc a la aplicació de la deducció en més d'una entitat.

  • Es podran acollir a aquesta deducció les inversions realitzades en règim de arrendament financer, a excepció dels edificis.