Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Societats 2021

Especialitats

  1. El article 94.1 de la Llei 20/1991, de 7 de juny estableix que les societats i altres entitats jurídiques subjectes a l'Impost sobre Societats, amb domicili fiscal a les Canàries, podran acollir-se a partir del primer exercici econòmic tancat posteriorment a 31 de desembre de 1991, i en relació amb les inversions realitzades i que romanguin a l'Arxipèlag, al Règim de deducció previst en el article 26 de la Llei 61/1978, de 27 de desembre, de l'Impost sobre Societats, d'acord amb les següents peculiaritats:

    1. Els tipus aplicables sobre les inversions realitzades seran superiors en un 80 per cent als del règim general, amb un diferencial mínim de 20 punts percentuals.

    2. Deducció per inversió en les Canàries, tindrà per límit màxim el percentatge que a continuació s'indica de la quota líquida resultant de minorar la quota íntegra en l'import de les deduccions per doble imposició i, en el seu cas, les bonificacions previstes a l'article 25 de la Llei 61/1978, de 27 de desembre, de l'Impost sobre Societats.Tal percentatge serà sempre superior en un 80 per cent a què per a cada modificació de la deducció per inversions es fixi en el règim general amb un diferencial mínim de 35 punts percentuals.No obstant això, a les illes de La Palma, La Gomera i El Hierro, el límit mínim del 80 per cent s'incrementarà al 100 per cent i el diferencial mínim passarà a 45 punts percentuals quan la normativa comunitària d'ajuts d'estat així ho permeti i es tracti d'inversions contemplades en la Llei 2/2016, de 27 de setembre i altres lleis de mesures per a l'ordenació de l'activitat econòmica d'aquestes illes.

  2. D'altra banda, el article 94.2 de la Llei 20/1991 estableix que el Règim de deducció per inversions del present article també s'aplicarà a les societats i altres entitats jurídiques que no tinguin el seu domicili fiscal a les Canàries, respecte dels establiments permanents situats en aquest territori i sempre que les inversions corresponents es realitzin i romanguin a l'Arxipèlag.

    En aquests casos, el límit màxim de deducció sobre la quota líquida a què es refereix l'article 94.1.b) de la Llei 20/1991, s'aplicarà amb independència del que correspongui per les inversions acollides al règim general.

    Aquest mateix criteri s'aplicarà també a les inversions realitzades en territori peninsular o Illes Balears, mitjançant establiments permanents, per les entitats domiciliades a les Canàries.