Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Societats 2021

Bonificacions sobre la quota íntegra

Les entitats que apliquin aquestes bonificacions marcaran en primer lloc, la casella [00029] «Règim especial Canàries» de la pàgina 1 del model 200.

A continuació, en la casella [00581] «Bonificacions empreses navilieres a les Canàries (art. 76 Llei 19/1994)» de la pàgina 14 del model 200, l'entitat declarant consignarà la suma de les bonificacions en la quota a les que en el seu cas, tingui dret, entre les bonificacions regulades en el article 76 de la Llei 19/1994, de 6 de juliol, sempre que no estigui exclosa la seva aplicació per incompatibilitat amb la percepció d'alguns ajuts de l'Estat o condicionada per les directrius comunitàries corresponents o tingui impedit el seu gaudi fins al reembors dels ajuts de l'Estat percebuts i declarades legals i incompatibles amb el mercat comú (consulti la disposició addicional dotzena de la Llei 19/1994, de 6 de juliol, les disposicions addicionals tercera a sisena del Reial decret llei 12/2006, de 29 de desembre i les disposicions addicionals primera i segona del Reial decret llei 15/2014, de 19 de desembre).

1.Bonificació de l'article 76.1 de la Llei 19/1994

S'aplicarà aquesta bonificació en els següents termes:

  • Percentatge de bonificació: 90 per cent.

  • Entitats a les quals s'aplica: Les empreses dels vaixells que estiguin adscrits als serveis regulars entre les Illes Canàries i entre aquestes i la resta del territori nacional, en tant aquests vaixells no puguin inscriure's en el Registre Especial de Vaixells i Empreses Navilieres a què es refereix l'article 73.1 de la Llei 19/1994.

  • Rendes bonificades: La porció de la quota d'aquest impost resultant després de practicar, en el seu cas, les deduccions per doble imposició, que correspongui a la part de base imposable que procedeixi en l'explotació desenvolupada per empreses navilieres relativa als serveis regulars a què es refereix el paràgraf anterior.

2.Bonificació de l'article 76.2 de la Llei 19/1994

S'aplicarà aquesta bonificació en els següents termes:

  • Percentatge de bonificació: 90 per cent.

  • Entitats a les quals s'aplica: Empreses navilieres que comptin amb vaixells inscrits en el Registre Especial de Vaixells i Empreses Navilieres a què es refereix l'article 73.1 de la Llei 19/1994.

  • Rendes bonificades: La porció de la quota d'aquest impost resultant després de practicar, en el seu cas, les deduccions per doble imposició, que correspongui a la part de base imposable que procedeixi de l'explotació desenvolupada pels vaixells inscrits en l'esmentat Registre Especial.

3.Limitació en l'aplicació d'aquestes bonificacions

Segons s'estableix a l'article 76.3 de la Llei 19/1994, quan la part de la base imposable que procedeixi de la realització d'activitats estretament relacionades amb el transport marítim superi a la part de base imposable resultant de les activitats que generen el dret a l'aplicació del règim especial, la quota corresponent a l'esmentat excés no podrà ser objecte de bonificació.

Aquesta limitació s'aplica respecte de cada un dels vaixells l'explotació dels quals generi el dret a la bonificació.