Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Societats 2021

Àmbit d'aplicació

Regulació:Article 27.1 Llei 19/1994

  1. Poden aplicar la RIC els següents contribuents:

    1. Els contribuents de l'Impost que tinguin el seu domicili a les Canàries, o que sense tenir-lo, operin a les Canàries mitjançant establiment permanent.

    2. Les entitats no residents en territori espanyol, quan operin a les Canàries mitjançant establiment permanent, per les rendes obtingudes a través del mateix.

    3. Les entitats que tinguin per activitat principal la prestació de serveis financers o la prestació de serveis a entitats que pertanyin al mateix grup de societats en els termes de l'article 18.2 de la LIS, quan materialitzin la dotació en alguna de les inversions inicials a què es refereix l'article 6 del Reial Decret 1758/2007, de 28 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei 19/1994, de 6 de juliol (consulti també l'article 2 d'aquest Reglament).

  2. No pot acollir-se al règim de la RIC la part del benefici obtingut en activitats de construcció naval, fibres sintètiques, indústria de l'automòbil, siderúrgia i indústria del carbó, pel que no es podrà aplicar la reducció sobre aquesta part del benefici (apartat 3 de la disposició addicional onzena de la Llei 19/1994, de 6 de juliol).

  3. L'aplicació de la RIC queda condicionada al compliment de les Directrius comunitàries sobre ajuts estatals als sectors agrari, forestal, de la pesca i l'aqüicultura i del transport (disposicions addicionals quarta a sisena del Reial Decret llei 12/2006, de 29 de desembre).

  4. Per als períodes impositius que s'iniciïn a partir de 7 de novembre de 2018, s'estableix que, amb efectes des de l'1 de gener de 2015, l'aplicació de la RIC només quan es materialitzi en inversions que no tinguin la consideració d'inicials, així com la dels beneficis fiscals que tinguin la consideració d'ajuts regionals al funcionament establerts al Llibre II i a l'article 94 de la Llei 20/1991, en la Llei de la Comunitat Autònoma de Canàries, 4/2014, de 26 de juny, a l'article 26 i en el Títol V de la Llei 19/1994, i en la disposició addicional dotzena de la Llei 43/1995, de 27 de desembre, així com els ajuts al transport de mercaderies compreses en l'àmbit del Reial Decret 362/2009, de 20 de març i de l'Ordre de 31 de juliol de 2009 del Conseller d'Obres Públiques i Transports del Govern de les Canàries, estaran subjectes al límit del 30 per cent del volum de negocis anual del beneficiari obtingut a les Illes Canàries.