Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Societats 2021

Dotació

Regulació:Article 27.2 Llei 19/1994

La reducció s'aplicarà a les dotacions que en cada període impositiu es facin a la RIC fins i tot el límit del 90 per cent de la part de benefici obtingut en el mateix període que no sigui objecte de distribució, quan procedeixi d'establiments situats a les Canàries.

En cap cas l'aplicació de la reducció no podrà determinar que la base imposable sigui negativa.

Les dotacions a la reserva per a inversions procedents de beneficis de períodes impositius iniciats abans d'1 de gener de 2015, es regularan pel disposat a l'article 27 de la Llei 19/1994, de 6 de juliol, segons redacció vigent a 31 de desembre de 2014.

A aquests efectes, es consideraran beneficis procedents d'establiments permanents a les Canàries, els derivats de les operacions efectuades amb els mitjans personals i materials afectes al mateix que tanquin un cicle mercantil que determini resultats econòmics, així com els derivats de la transmissió d'elements patrimonials no afectes a activitats econòmiques, sempre que, en aquest últim cas, es tracti d'elements de l'immobilitzat material, inversions immobiliàries o actius intangibles que hagin generat rendes almenys un any dins dels tres anteriors a la data de transmissió.

Tindran la consideració de beneficis no distribuïts els destinats a nodrir les reserves, exclosa la de caràcter legal.

No tindrà la consideració de benefici no distribuït el que derivi dels valors representatius de la participació en el capital o fons propis d'altres entitats, així com la cessió a tercers de capitals propis, excepte que es tracti d'entitats que prestin serveis financers.

Amb efectes per als períodes impositius que s'iniciïn a partir del 7 de novembre de 2018, no tindrà la consideració de benefici no distribuït, el que derivi de la transmissió d'elements patrimonials l'adquisició de la qual hagués determinat la materialització de la reserva per a inversions dotada amb beneficis de períodes impositius a partir d'1 de gener de 2007.

En cas de elements patrimonials que només parcialment s'haguessin destinat a la materialització de la reserva a partir d'1 de gener de 2007, es considerarà benefici no distribuït la part proporcional del mateix que correspongui al valor d'adquisició que no hagués suposat materialització de l'esmentada reserva.

Les assignacions a reserves es consideraran disminuïdes en l'import que eventualment s'hagués tret dels fons propis, ja en l'exercici a què la reducció de la base imposable es refereix, ja en el qual s'adoptés l'acord de realitzar les esmentades assignacions.