Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Societats 2021

Incompatibilitats

La aplicació de la RIC és incompatible, per als mateixos béns i despeses, amb les deduccions per incentivar la realització de determinades activitats regulades al Capítol IV del Títol VI de la LIS, i amb la deducció per inversions en les Canàries regulada a l'article 94 de la Llei 20/1991.

Si es tracta d'actius utilitzats i de terra, amb efectes per als períodes impositius que s'iniciïn a partir del 7 de novembre de 2018, aquests no podran haver-se beneficiat anteriorment del règim previst en aquest article, per dotacions que s'haguessin realitzat amb beneficis de períodes impositius iniciats a partir d'1 de gener de 2007 ni de les deduccions per incentivar la realització de determinades activitats regulades al Capítol IV del Títol VI del LIS, ni de la deducció per inversions regulada a l'article 94 de la Llei 20/1991.No obstant això, es considerarà apta la inversió que recaigui en actius utilitzats que només parcialment s'haguessin beneficiat del règim de la reserva per a inversions en les Canàries en la part proporcional corresponent.