Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Societats 2021

Requisitos

Regulació:Article 27.3 i 27.4 Llei 19/1994.

 1. La reserva per a inversions deurà figurar en els balanços amb absoluta separació i títol apropiat y serà indisponible en tant que els béns en què es va materialitzar hagin de romandre en l'empresa.

 2. Les quantitats destinades a la RIC deuran materialitzar-se en el termini màxim de tres anys, explicats des de la data de la meritació de l'impost corresponent a l'exercici en què s'ha dotat la mateixa, en la realització de alguna de les següents inversions que, a tall de resum, es detallen a continuació:

  A tenir en compte:

  Amb efectes des del 30 desembre de 2020, la disposició transitòria vuitena de la Llei 19/1994, de 6 de juliol, de modificació del Règim Econòmic i Fiscal de les Canàries, estableix que el termini màxim de tres anys al qual es fa referència a l'article 27.4 de l'esmentada Llei i que s'esmenta en el punt 2 anterior, serà de quatre anys per a les quantitats destinades a la reserva per a inversions en les Canàries dotada, en els termes assenyalats en la seva normativa reguladora, amb beneficis obtinguts en períodes impositius iniciats l'any 2016.

  1. Article 27.4 A)

   Inversions inicials que consisteixin en la adquisició d'elements patrimonials nous de l'immobilitzat material o intangible com a conseqüència de:

   • La creació d'un establiment.
   • L'ampliació d'un establiment.
   • La diversificació de l'activitat d'un establiment per a l'elaboració de nous productes.
   • La transformació substancial en el procés de producció d'un establiment.

   Igualment, es consideraran inicials les inversions a terra, edificat o, no sempre que no s'hagin beneficiat anteriorment del règim de la reserva i s'afecti:

   • A la promoció d'habitatges protegits, quan sigui procedent aquesta qualificació d'acord amb el previst al Decret 27/2006, de 7 de març, pel qual es regulen les actuacions del Pla d'Habitatge de les Canàries, i siguin destinades a l'arrendament per la societat promotora.

   • Al desenvolupament d'activitats industrials incloses en les divisions 1 a 4 de la secció primera de les tarifes de l'Impost sobre Activitats Econòmiques, aprovades pel Reial Decret Legislatiu 1175/1990, de 28 de setembre, pel qual s'aproven les tarifes i la instrucció de l'Impost sobre Activitats Econòmiques.

   • A les activitats sociosanitàries, centres residencials de grans, geriàtrics i centres de rehabilitació neurològica i física.

   • A les zones comercials que siguin objecte d'un procés de rehabilitació.

   • A les activitats turístiques regulades en la Llei 7/1995, de 6 d'abril, d'Ordenació del Turisme de les Canàries, l'adquisició del qual tingui per objecte la rehabilitació d'un establiment turístic.

   Als sols efectes d'entendre inclosos en l'import de la materialització de la Reserva el valor corresponent a terra, es consideraran obres de rehabilitació les actuacions dirigides a la renovació, ampliació o millora d'establiments turístics, sempre que compleixin les condicions necessàries per ser incorporades a l'immobilitzat material com a més valor de l'immoble.

   Amb efectes per als períodes impositius que s'iniciïn a partir del 7 de novembre de 2018, no es podrà materialitzar la reserva per a inversions en les Canàries en l'adquisició d'immobles destinats a habitatges amb finalitats turístiques.

  2. Article 27.4 B)

   La creació de llocs de treball relacionada de forma directa amb les inversions previstes en la lletra A anterior, que es produeixi d'aquí a un període de sis mesos a comptar des de la data d'entrada en funcionament de l'esmentada inversió, amb els requisits desenvolupats en aquest precepte.

  3. Article 27.4 B) bis

   La creació de llocs de treball efectuada en el període impositiu que no pugui ser considerada com a inversió inicial per no reunir algun dels requisits establerts en la lletra B anterior, amb el límit del 50 per cent de les dotacions a la Reserva efectuades pel contribuent en el període impositiu.

  4. Article 27.4 C)

   L'adquisició d'elements patrimonials de l'immobilitzat material o intangible que no pugui ser considerada com a inversió inicial per no reunir alguna de les condicions establertes en la lletra A anterior, la inversió en elements patrimonials que contribueixin a la millora i protecció del medi ambient al territori canari, així com aquelles despeses d'investigació i desenvolupament que reglamentàriament es determinin.

   Tractant-se de terra, edificat o no, aquest s'ha d'afectar a les condicions a les que s'ha fet referència anteriorment a l'article 27.4 A) de la Llei 19/1994.

   Als sols efectes d'entendre inclòs en l'import de la materialització de la Reserva el valor corresponent a terra, es consideraran obres de rehabilitació les actuacions dirigides a la renovació, ampliació o millora d'establiments turístics, sempre que compleixin les condicions necessàries per ser incorporades a l'immobilitzat material com a més valor de l'immoble.

   Amb efectes per als períodes impositius que s'iniciïn a partir del 7 de novembre de 2018, no es podrà materialitzar la reserva per a inversions en les Canàries en la rehabilitació o reforma d'immobles destinats a habitatges amb finalitats turístiques.

  5. Article 27.4 D)

   La subscripció de:

   • 1º. Accions o participacions en el capital emeses per societats com a conseqüència del seu constitució o ampliació de capital que desenvolupin a l'arxipèlag la seva activitat, sempre que es compleixin els requisits desenvolupats en aquest precepte legal.

   • 2º. Accions o participacions en el capital emeses per entitats de la Zona Especial Canària com a conseqüència del seu constitució o ampliació de capital, sempre que es compleixi els requisits i condicions establerts en el guió anterior d'aquesta lletra D i els previstos al Capítol I del Títol V de la Llei 19/1994, sempre que compleixin les condicions desenvolupades en aquest precepte legal.

   • 3º. Qualsevol instrument financer emès per entitats financeres sempre que els fons captats per tal de materialitzar la reserva siguin destinats al finançament a les Canàries de projectes privats, les inversions dels quals siguin aptes d'acord amb el regulat en aquest article, sempre que les emissions estiguin supervisades pel Govern de les Canàries, i expliquin amb un informe vinculant de l'Agència Estatal d'Administració Tributària, en els termes que reglamentàriament s'estableixin.

   • 4º. Títols valors de deute públic de la Comunitat Autònoma de Canàries, de les Corporacions Locals canàries o de les seves empreses públiques o Organismes autònoms, sempre que la mateixa es destini a finançar inversions en infraestructura i equipament o de millora i protecció del medi ambient al territori canari, amb el límit del 50 per cent de les dotacions efectuades a cada exercici.

   • 5º. Títols valors emesos per organismes públics que procedeixin a la construcció o explotació d'infraestructures o equipaments d'interès públic per a les Administracions Públiques a les Canàries, quan el finançament obtingut amb l'esmentada emissió es destini de forma exclusiva a tal construcció o explotació, amb el límit del 50 per cent de les dotacions efectuades a cada exercici.

   • 6º. Títols valors emesos per entitats que procedeixin a la construcció o explotació d'infraestructures o equipaments d'interès públic per a les Administracions Públiques a les Canàries, una vegada obtinguda la corresponent concessió administrativa o títol administratiu habilitant, quan el finançament obtingut amb l'esmentada emissió es destini de forma exclusiva a tal construcció o explotació, amb el límit del 50 per cent de les dotacions efectuades a cada exercici i en els termes que es prevegin reglamentàriament.L'emissió dels corresponents títols valors estarà subjecta a autorització administrativa prèvia per part de l'Administració competent per a l'atorgament del corresponent títol administratiu habilitant.

 3. Els elements patrimonials en què es materialitzi la inversió hauran d'estar situats o ser rebuts a l'arxipèlag canari, utilitzats en el mateix, afectes i necessaris per al desenvolupament d'activitats econòmiques del contribuent, tret d'en el cas dels que contribueixin a la millora i protecció del medi ambient al territori canari.

 4. S'entendrà produïda la materialització, fins i tot en els casos de l'adquisició mitjançant arrendament financer, en el moment en què els actius entrin en funcionament.

 5. Els elements patrimonials en què s'hagi materialitzat la reserva per a inversions a què es refereixen les lletres A i C de l'article 27.4 de la Llei 19/1994, així com els adquirits en virtut del disposat en la lletra D d'aquest mateix apartat, hauran de romandre en funcionament en l'empresa de l'adquirent durant cinc anys com a mínim, sense ser objecte de transmissió, arrendament o cessió a tercers per al seu ús.Quan la seva permanència fos inferior a l'esmentat període, no es considerarà incomplert aquest requisit quan es procedeixi a l'adquisició d'un altre element patrimonial que el substitueixi pel seu valor net comptable, anteriorment o en el termini de 6 mesos des de la seva baixa en el balanç, que reuneixi els requisits exigits per a l'aplicació de la reducció prevista en aquest article i que romangui en funcionament durant el temps necessari per completar l'esmentat període.En el cas de la adquisició de terra, el termini serà de deu anys.

  En els casos de pèrdua de l'element patrimonial s'haurà de procedir a la seva substitució en els termes previstos en el paràgraf anterior.

  Els contribuents que es dediquin a l'activitat econòmica de arrendament o cessió a tercers per al seu ús d'elements patrimonials de l'immobilitzat podran gaudir del règim de la reserva per a inversions, sempre que no existeixi vinculació, directa o indirecta, amb els arrendataris o cessionaris dels esmentats béns, en els termes definits a l'article 18.2 de la LIS, ni es tracti d'operacions d'arrendament financer.A aquests efectes, s'entendrà que l'arrendament d'immobles es realitza com a activitat econòmica únicament quan es presentin les circumstàncies previstes a l'article 27.2 de la Llei del IRPF.

  En els supòsits de arrendament de béns immobles, a més de les condicions previstes en el paràgraf anterior, el contribuent haurà de tenir la consideració d'empresa turística d'acord amb el previst en la Llei 7/1995, de 6 d'abril, d'Ordenació del Turisme de les Canàries, tractar-se de l'arrendament d'habitatges protegits per la societat promotora, de béns immobles afectes al desenvolupament d'activitats industrials incloses en les divisions 1 a 4 de la secció primera de les tarifes de l'Impost sobre Activitats Econòmiques, aprovades pel Reial Decret Legislatiu 1175/1990, de 28 de setembre, pel qual s'aproven les tarifes i la instrucció de l'Impost sobre Activitats Econòmiques, o de zones comercials situades en àrees l'oferta turística del qual es trobi en declivi, per necessitar d'intervencions integrades de rehabilitació d'àrees urbanes, segons els termes que es defineix en les directrius d'ordenació general de les Canàries, aprovades per la Llei 19/2003, de 14 d'abril.

 6. Les inversions en què es materialitzi la reserva es podran finançar mitjançant els contractes d'arrendament financer, en el cas del qual la reducció en la base imposable quedarà condicionada a l'exercici efectiu de l'opció de compra.