Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Societats 2021

No obligats a realitzar pagaments fraccionats

No estan obligat a realitzar pagaments fraccionats:

  • Les entitats el qual import net de la xifra de negocis no sigui superior a 6 milions d'euros durant els dotze mesos anteriors a la data en què s'iniciï el període impositiu a què correspongui el pagament fraccionat, en els supòsits en què, d'acord amb les normes reguladores dels pagaments fraccionats a compte de l'Impost sobre Societats o de l'Impost sobre la Renda dels no residents, no s'hagi d'efectuar cap ingrés en concepte de pagament fraccionat dels esmentats impostos en el període corresponent.(Article 1 de l'Ordre HFP/227/2017, de 13 de març).

  • Les agrupacions d'interès econòmic espanyoles i unions temporals d'empreses acollides al règim especial del Capítol II del Títol VII de la LIS, en les que el percentatge de participació en les mateixes, en la seva totalitat, correspongui a socis o membres residents en territori espanyol.(Article 1 de l'Ordre HFP/227/2017, de 13 de març).

  • Les entitats a les quals es refereixen els apartats 4 i 5 de l'article 29 del LIS (que tributen al 1 per cent y 0 per cent, respectivament), conforme a l'establert a l'article 40.1 del LIS.

  • Les societats limitades nova empresa que no estan obligades a efectuar els pagaments fraccionats a compte de les liquidacions corresponents als dos primers períodes impositius conclosos des de la seva constitució, d'acord amb l'establert en la disposició addicional sisena del text refós de la Llei de Societats de Capital, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 1/2010, de 2 de juliol.