Salta al contingut principal
Manual pràctic de Societats 2021.

Modalitat regulada en l'article 40.3 de la LIS. Pagament fraccionat mínim

Per als pagaments fraccionats de l'any 2022 que es corresponguin amb períodes impositius iniciats l'any 2021 o 2022, la quantia del pagament per ingressar segons el que estableix l'article 40.3 de la LIS, serà el resultat d'aplicar el percentatge que resulti de multiplicar per cinc setens el tipus de gravamen arrodonit per defecte, sobre la part de base imposable del període dels tres, nou o onze primers mesos de cada any natural, determinada segons les normes de la LIS. De la quota resultant es deduiran les bonificacions del Capítol III del Títol VI de la LIS, unes altres bonificacions que li fossin d'aplicació al contribuent, les retencions i ingressos a compte practicats sobre els ingressos del contribuent, i els pagaments fraccionats efectuats corresponents al període impositiu.

D'acord amb la disposició addicional catorzena de la LIS els contribuents import net del qual del volum de negoci els 12 mesos anteriors a la data en què s'iniciï el període impositiu, sigui com a mínim 10 milions d'euros , el percentatge a què es refereix l'últim paràgraf de l'article 40.3 de la LIS serà el resultat de multiplicar per dinou vintens el tipus de gravamen arrodonit per excés.

Els contribuents període impositiu del qual no coincideixi amb l'any natural realitzaran el pagament fraccionat sobre la part de la base imposable corresponent als dies transcorreguts des de l'inici del període impositiu fins al dia anterior a l'1 d'abril, 1 d'octubre o 1 de desembre, segons el període que correspongui. En aquests supòsits, el pagament fraccionat és a compte de la liquidació corresponent al període impositiu que estigui en curs el dia anterior a l'inici de cadascun dels períodes de pagament esmentats.

En el supòsit de les agrupacions d'interès econòmic espanyoles i les unions temporals d'empreses acollides al règim especial regulat en el capítol II del títol VII de la LIS que apliquin aquesta modalitat de l'article 40.3 de la LIS, la base de càlcul no inclourà la part de base imposable atribuïble als socis residents en territori espanyol o no residents en territori espanyol amb establiment permanent en el mateix. Per tant, aquestes entitats no resulten obligades a efectuar pagaments fraccionats quan el percentatge de participació que correspongui a socis o membres residents en territori espanyol sigui del 100 per cent.

En el cas dels contribuents que estan sotmesos tant a normativa estatal com foral i tributin conjuntament a l'Estat i a les Diputacions Forals del País Basc i/o a la Comunitat Foral de Navarra, la base del pagament fraccionat serà la part proporcional que correspongui a cadascuna d'aquestes Administracions, tenint en compte el volum d'operacions realitzades en cada territori determinat segons el volum d'operacions realitzat en cada territori segons l'última declaració-liquidació de l'Impost.

En el cas de contribuents que estan sotmesos a normativa foral i tributin conjuntament a ambdues Administracions, foral i estatal, complimentaran el model de declaració amb les dades que siguin compatibles amb la seva respectiva normativa foral per poder ingressar en Territori Comú la part que correspongui del pagament fraccionat foral. Aquestes entitats consignaran en les seves declaracions els camps d'identificació, meritació, base del pagament fraccionat (casella 01, casella 16 o casella 19), volum d'operacions en Territori Comú (%) (casella 29) i la quantitat per ingressar (casella 03 o casella 34).

A l'efecte del que disposa l'article 40.3 de la LIS, d'acord amb la disposició addicional cinquena de la LIS, en el càlcul de la base del pagament fraccionat haurà de tenir-se en compte que podrà reduir-se de la base imposable l'import de la Reserva per a Inversions a les Canarias (regulada en l'article 27 de la Llei 19/1994) que prevegi realitzar-se, prorratejada a cadascun dels períodes dels tres, nou o onze primers mesos del període impositiu i amb el límit màxim del 90 per cent de la base imposable de cadascun d'ells. Si l'import de la reserva que efectivament es doti fora inferior en més d'un 20 per cent de l'import de la reducció en la base imposable realitzada per calcular la quantia de cadascun dels pagaments fraccionats elevats a l'any, l'entitat estarà obligada a regularitzar aquests pagaments per la diferència entre la previsió inicial i la dotació efectiva, sens perjudici de la liquidació dels interessos i recàrrecs que si escau resultin procedents.

Pagament fraccionat mínim

Regulació: Disposició addicional catorzena LIS

Per als contribuents import net del qual del volum de negoci els 12 mesos anteriors a la data en què s'iniciï el període impositiu, sigui com a mínim 10 milions d'euros , es fixa un pagament fraccionat mínim, de manera que la quantitat per ingressar no podrà ser inferior, en cap cas, al 23 per cent (aquest percentatge serà el 25 per cent, en el cas de contribuents als que resulti d'aplicació el tipus de gravamen previst en el paràgraf primer de l'article 29.6 LIS) del resultat positiu del compte de pèrdues i guanys de l'exercici dels 3, 9 o 11 primers mesos de cada any natural.

No obstant això, hi ha determinats conceptes que quedaran exclosos del resultat positiu referit:

 • L'import del resultat positiu que es correspongui amb rendes derivades d'operacions de treu o espera conseqüència d'un acord de creditors del contribuent, incloent-se en aquest resultat aquella part del seu import que s'integri en la base imposable del període impositiu.

 • L'import del resultat positiu conseqüència d'operacions d'augment de capital o fons propis per compensació de crèdits que no s'integri en la base imposable per aplicació de l'article 17.2 de la LIS.

 • Si es tracta d'entitats parcialment exemptes a les que resulti d'aplicació el règim fiscal especial establert en el Capítol XIV del Títol VII de la LIS, es prendrà com a resultat positiu el corresponent exclusivament a rendes no exemptes.

 • Si es tracta d'entitats a les que resulti d'aplicació la bonificació per prestació de serveis públics locals establert en l'article 34 de la LIS, es prendrà com a resultat positiu el corresponent exclusivament a rendes no bonificades.

 • Si es tracta d'entitats que apliquen la Reserva per a inversions a les Canarias, l'import de la reserva per a inversions a les Canarias que prevegi realitzar-se d'acord amb el que estableix l'apartat 1 de la disposició addicional cinquena de la LIS.

 • Si es tracta d'entitats amb dret a la bonificació prevista en l'article 26 de la Llei 19/1994, el 50 per cent dels rendiments que tinguin dret a aquesta bonificació.

 • Si es tracta d'entitats que apliquin el règim fiscal de la Zona Especial Canària, regulat en el Títol V de la Llei 19/1994, a l'efecte del pagament fraccionat mínim, no es computarà aquella part del resultat positiu que es correspongui amb el percentatge assenyalat l'article 44.4 de la Llei 19/1994, llevat que sigui procedent aplicar el que disposa la lletra b) de l'apartat 6 d'aquest article, cas en què el resultat positiu a computar es minorarà en l'import que resulti d'aplicar el que disposa aquella lletra.

 • En el cas d'entitats navilieres a les que resulti d'aplicació la bonificació establerta en els apartats 1 i 2 de l'article 76 de la Llei 19/1994, de 6 de juliol, es prendrà com a resultat positiu el corresponent exclusivament a rendes no bonificades.

 • Si es tracta d'entitats que apliquen la bonificació prevista en l'article 33 LIS en el que es regula la bonificació per rendes obtingudes a Ceuta i Melilla , el 50 per cent d'aquella part del resultat positiu que es correspongui amb rendes que tinguin dret a la mateixa.

El pagament fraccionat mínim no resultarà d'aplicació:

 • A les entitats a les que es refereixen els apartats 3, 4 i 5 de l'article 29 de la LIS ni les referides en la Llei 11/2009.

 • A les entitats de capital-risc regulades en la Llei 22/2014, de 12 de novembre.

 • A les entitats navilieres que apliquin el règim especial en funció del tonatge regulat en el Capítol XVI del Títol VII de la LIS.