Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Societats 2021

Quantificació del deute tributari

Regulació: Article 19 TRLIRNR

Per als períodes impositius iniciats dins de l'any 2021, el tipus de gravamen aplicable a la base imposable serà del 25 per cent, excepte en activitats d'investigació i explotació d'hidrocarburs que serà del 30 per cent.

A la quota íntegra, els establiments permanents poden aplicar les deduccions i bonificacions previstes en la Llei de l'Impost sobre Societats.En la mesura que en el desenvolupament de les seves activitats hagin patit retencions, poden aplicar-les a la quota resultant de l'operació anterior, així com els ingressos a compte i pagaments fraccionats que s'hagin dut a terme.

Quan els establiments permanents d'entitats no residents que no siguin persones físiques transfereixin rendes a l'estranger, addicionalment, serà exigible una imposició complementària del 19 per cent, sobre les quanties transferides amb càrrec a les rendes de l'establiment permanent, inclosos els pagaments que fa referència l'article 18.1.a) del TRLIRNR, que no hagin estat despeses deduïbles a efectes de fixació de la base imposable de l'establiment permanent.No obstant això, aquest gravamen no serà aplicable a les rendes obtingudes en territori espanyol a través d'establiments permanents d'entitats amb la seva residència fiscal en un altre Estat de la Unió Europea, tret que es tracti d'un país o territori considerat com a jurisdicció no cooperativa, ni a les rendes obtingudes en territori espanyol a través d'establiments permanents per entitats que tinguin la seva residència fiscal en un Estat que hagi subscrit amb Espanya un conveni per evitar la doble imposició, en el qual no s'estableixi expressament cap altra cosa, sempre que existeixi, en aquest últim cas, un tractament recíproc.