Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Societats 2021

Especialitats aplicables a aquestes entitats en el model 200

Les entitats constituïdes a l'estranger amb presència en territori espanyol:

  • Hauran de marcar, en primer lloc, la casella [00046] «Entitat en rég.d'atribució de rendes constituïda a l'estranger amb presència en territori espanyol» de la pàgina 1 del model 200.

  • A la pàgina 2, apartat A, s'ha de identificar el representant de l'entitat.

  • A les pàgines 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 i 11 s'han d'incloure el Balanç, la Compte de Pèrdues i Guanys i el Estat de canvis en el patrimoni net corresponents a les activitats desenvolupades per l'entitat a Espanya.

  • En les caselles [00409] i [00410] «Entitats en rég.d'atribució de rendes const.en l'extranj.amb presència en territ.espanyol (art. 38 TRLIRNR)» de la pàgina 13, s'han de realitzar les correccions al resultat comptable que resultin necessàries per determinar la base imposable, que es calcularà conforme a les regles que estableix l'article 38 del TRLIRNR.

  • En els períodes impositius iniciats dins de l'any 2021, les entitats constituïdes a l'estranger amb presència en territori espanyol tributen al tipus impositiu del 25 per cent.Sobre la quota íntegra poden aplicar les mateixes bonificacions i deduccions establertes per a establiments permanents de persones físiques o entitats no residents.

  • Aquestes entitats han d'utilitzar el model 206 com a document d'ingrés o devolució.