Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Societats 2021

Període impositiu i meritació

Regulació: Article 20 TRLIRNR

El període impositiu coincidirà amb l'exercici econòmic declarat sense que pugui excedir de dotze mesos.Tret que es declari un altre, el període impositiu s'entendrà referit a l'any natural.

S'entendrà conclòs el període impositiu:

  1. Quan l'establiment permanent cessament en la seva activitat.

  2. Quan es realitzi la desafectació de la inversió al seu dia efectuada.

  3. Quan l'establiment permanent traslladi la seva activitat a l'estranger.

  4. Quan es produeixi la transmissió de l'establiment permanent a una altra persona física o entitat.

  5. Quan la casa central traslladi la seva residència.

  6. Quan mori el titular de l'establiment permanent.

L'Impost sobre la Renda de No Residents es meritarà l'últim dia del període impositiu.