Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Societats 2021

Presentació de la declaració

Regulació: Article 21 TRLIRNR

Els contribuents de l'Impost sobre la Renda de No Residents que obtinguin rendes mitjançant establiment permanent, que poden ser persones físiques o persones jurídiques, hi són obligats a presentar declaració en el termini de vint-i-cinc dies naturals següents als sis mesos posteriors a la conclusió del període impositiu.

En els supòsits de conclusió del període impositiu per les causes regulades a l'article 20.2 del TRLIRNR, el termini de presentació serà en els vint primers dies naturals dels mesos d'abril, juliol, octubre i gener, atenent al trimestre en què es produeixi el fet recollit en tals supòsits.

Per a la presentació de la declaració, els establiments permanents utilitzaran en tot cas el model 200 de declaració, recollit a l'Annex I d'aquest Manual.

Hauran de presentar també aquest model 200, les persones físiques contribuents de l'Impost sobre la Renda de No Residents que obtinguin rendes a Espanya mitjançant establiment permanent.

No obstant això, els contribuents el qual termini de declaració s'hauria iniciat anteriorment a l'entrada en vigor de l'Ordre HFP/379/2022, de 28 d'abril, per la qual s'aproven els models de declaració de l'Impost sobre la Renda de No Residents (establiments permanents) per als períodes impositius iniciats a partir de l'1 de gener de 2021, hauran de presentar la declaració dins dels 25 dies naturals següents a l'entrada en vigor de l'esmentada Ordre, tret que optin per presentar la declaració utilitzant els models continguts en l'Ordre HAC/560/2021, de 4 de juny, que va aprovar els models de declaració aplicables als períodes impositius iniciats entre l'1 de gener i el 31 de desembre de 2020, en el cas del qual el termini de presentació serà el general exposat en el primer paràgraf d'aquest apartat, o d'un mes a partir de la data en què es produeixi la conclusió del període impositiu per les causes regulat a l'article 20.2 del TRLIRNR.

No s'utilitzarà el model 200 en els següents casos:

  1. En la declaració del gravamen complementari, que s'ha de realitzar en el model 210, aprovat per l'Ordre EHA/3316/2010, de 17 de desembre (BOE del 23).

  2. En els supòsits d'establiments permanents l'activitat dels quals en territori espanyol consisteixi en obres de construcció, instal·lació o muntatge la durada del qual excedeixi de sis mesos, activitats o explotacions econòmiques de temporada o estacionals, o activitats d'explotació de recursos naturals, que s'utilitzarà el model 210. No obstant això, si el contribuent opta per l'aplicació del règim general dels establiments permanents desenvolupat en aquest Capítol, haurà d'utilitzar el model 200 o el model esmentat.

Emplenament del model 200

Ateses les peculiaritats d'aquests contribuents, en l'emplenament del model 200 existeixen una sèrie de especialitats:

  • Existència d'un espai reservat per a la firma del declarant o del representant dels establiments permanents a la pàgina 1 del model 200.

  • Utilització de la casella [00021] «Establiment Permanent» previst a la pàgina 1 del model 200.

  • Consignació en l'apartat A de la pàgina 2 del model 200 dels dades identificatives i el domicili fiscal de la persona física o jurídica amb residència a Espanya que ostenti la representació de l'establiment permanent.

  • Utilització del model 206 com a document d'ingrés o devolució.Aquest model es recull a l'Annex I  d'aquest Manual.

    Les qüestions relatives a lloc de presentació de la declaració, documentació annexa, on s'ingressa, com es torna i renúncia a la devolució són les comentades en el Capítol 1 d'aquest Manual.

  • Els establiments permanents hauran d'acompanyar al model de declaració, en el seu cas, la memòria informativa que es refereix l'ordinal 2n de l'article 18.1.b) del TRLIRNR, de la manera que s'indica en el Capítol 1 d'aquest Manual.