Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Societats 2021

Casella 00039 Entitat que forma part d'un grup mercantil (article 42 del Codi de Comerç)

Hauran de marcar aquesta casella les entitats que formin part d'un grup de societats en els termes establerts a l'article 42 del Codi de Comerç. Segons el disposat en l'apartat 1 de l'article 42, existeix un grup quan una societat ostenti o pugui ostentar, directament o indirectament, el control d'una altra o d'altres.En particular, es presumirà que existeix control quan una societat, que es qualificarà com a dominant, es trobi en relació amb una altra societat, que es qualificarà com a dependent, en alguna de les següents situacions:

  1. Posseeixi la majoria dels drets de vot.

  2. Tingui la facultat de nomenar o destituir a la majoria dels membres de l'òrgan d'administració.

  3. Pugui disposar, en virtut d'acords celebrats amb tercers, de la majoria dels drets de vot.

  4. Hagi designat amb els seus vots a la majoria dels membres de l'òrgan d'administració, que exerceixin el seu càrrec en el moment en què s'hagin de formular els comptes consolidats i durant els dos exercicis immediatament anteriors.En particular, es presumirà aquesta circumstància quan la majoria dels membres de l'òrgan d'administració de la societat dominada siguin membres de l'òrgan d'administració o alts directius de la societat dominant o d'una altra de dominada per aquesta.Aquest supòsit no donarà lloc a la consolidació si la societat els administradors de la qual han estat nomenats, està vinculada a una altra en algun dels casos previstos en les dues primeres lletres d'aquest apartat.

Als efectes d'aquest apartat, als drets de vot de l'entitat dominant s'afegiran els que posseeixi a través d'altres societats dependents o a través de persones que actuïn en el seu propi nom, però per compte de l'entitat dominant o d'altres de dependents o aquells dels quals disposi concertadament amb qualsevol altra persona.