Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Societats 2021

Casella 00070 Compensació bases imposables negatives per a entitats de nova creació (art. 26.3 LIS)

Marcaran aquesta casella les entitats de nova creació a les que es refereix el article 29.1 de la LIS, i que segons el disposat a l'article 26.3 de l'esmentada Llei, no apliquin el límit del 70 per cent establert en el primer paràgraf de l'article 26.1 del LIS per a la compensació de bases imposables negatives.

Segons s'estableix a l'article 26.3 del LIS, aquestes entitats de nova creació no aplicaran el límit del 70 per cent en els tres primers períodes impositius en què es generi una base imposable positiva prèvia a la seva compensació.