Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Societats 2021

Casella 00029 Règim Especial Canàries

Marcaran aquesta casella aquelles entitats a les quals se'ls apliqui el Règim fiscal especial de les Canàries.En particular, les entitats que practiquin les bonificacions que es refereixen els articles 26 i 76 de la Llei 19/1994, de 6 de juliol, de modificació del Règim Econòmic i Fiscal de les Canàries, les entitats que apliquin les deduccions per inversions en les Canàries regulades en l'esmentada Llei 19/1994, així com les entitats que hagin dotat la reserva per a inversions en les Canàries regulada a l'article 27 de l'esmentat text normatiu, i tinguin dret a la reducció de la base imposable per aquest concepte o, en el seu cas, hagin incomplert els requisits que van donar dret a aquesta reducció en períodes impositius anteriors i hagin d'integrar a la base imposable del període impositiu objecte de declaració la reducció de la base imposable indegudament practicada.També hauran de marcar aquesta casella les entitats que apliquin el règim especial de la Zona Especial de les Canàries (ZEC) regulat als articles 28 i següents de la Llei 19/1994, de 6 de juliol.

Aquesta casella s'haurà de marcar sempre que es complimenti qualsevol dels apartats del model 200 relatius a la reserva per inversions en les Canàries o a les deduccions per inversions en les Canàries previstos en la Llei 20/1991, de 7 de juny, de modificació dels aspectes fiscals del Règim Econòmic Fiscal de les Canàries i en la Llei 19/1994, de 6 de juliol, de modificació del Règim Econòmic Fiscal de les Canàries, per estar regulades en la normativa especial de les Canàries i ser exigible per la Comissió Europea la Informació sobre beneficis fiscals.