Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Societats 2021

Casella 00049 Règims Especials de normativa foral

Marcaran aquesta casella les entitats que hagin marcat la casella [00028] «Tribut.conjunta Estat/Diput.Ctat.Forals», a les que els sigui aplicable la corresponent normativa foral de l'Impost sobre Societats segons el disposat en el Concert Econòmic amb la Comunitat Autònoma del País Basc, aprovat per la Llei 12/2002, de 23 de maig, o al Conveni Econòmic entre l'Estat i la Comunitat Foral de Navarra, aprovat per la Llei 28/1990, de 26 de desembre, i que, estant acollides a algun règim especial de normativa foral, l'esmentat règim especial no tingui el seu equivalent (amb independència de la seva denominació) en la normativa de l'Estat.

Pot consultar les especialitats del règim de tributació conjunta a l'Administració de l'Estat i a les Diputacions Forals del País Basc i/o Comunitat Foral de Navarra en el Capítol 13 d'aquest Manual pràctic.