Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Societats 2021

Casella 00057 Règim Fiscal sortida SOCIMI

Marcaran aquesta casella aquelles entitats que estiguessin tributant pel règim fiscal especial de les SOCIMI i passin a tributar per un règim de l'Impost sobre Societats diferent, i que hagin obtingut rendes derivades de la transmissió d'immobles o de participacions en altres entitats tinguts a l'inici del període impositiu en què la societat passi a tributar pel règim fiscal diferent al de les SOCIMI, quan aquesta transmissió sigui realitzada en períodes que és d'aplicació aquest règim diferent, i que segons el disposat a l'article 12.2 de la Llei 11/2009, de 26 d'octubre, per la que es regulen les Societats Anònimes cotitzades d'Inversió en el Mercat Immobiliari, hagin de gravar en el període objecte de declaració, la part de l'esmentada renda imputable als períodes impositius en què va resultar d'aplicació el règim especial de les SOCIMI.