Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Societats 2021

Casella 00004 Societat d'inversió immobiliària o fons d'inversió immobiliària

Hauran de marcar aquesta casella les societats i fons d'inversió immobiliària regulats en la Llei 35/2003, de 4 de novembre, d'Institucions d'Inversió Col·lectiva, i que, amb el caràcter de institucions d'inversió col·lectiva no financeres, tinguin per objecte exclusiu la inversió en qualsevol tipus d'immoble de naturalesa urbana per al seu arrendament i els resulti d'aplicació el tipus de gravamen de l'1 per cent establert a l'article 29.4 de la LIS.L'aplicació de l'esmentat tipus de gravamen requerirà que els béns immobles que integrin l'actiu de les esmentades institucions d'inversió col·lectiva no s'alienin fins que no hagin transcorregut tres anys des de la seva adquisició, tret que, amb caràcter excepcional, existeixi autorització expressa de la Comissió Nacional del Mercat de Valors.

També hauran de marcar aquesta casella les societats i fons d'inversió immobiliària regulats per la Llei d'Institucions d'Inversió Col·lectiva, que desenvolupin exclusivament l'activitat de promoció d'habitatges per destinar-les al seu arrendament, i a les que resulti d'aplicació el tipus de gravamen de l'1 per cent establert a l'article 29.4 del LIS.

Les entitats que marquin aquesta casella hauran de complimentar les pàgines 44 a 48 del model 200 relatives a les Institucions d'Inversió Col·lectiva, en lloc de les pàgines 3 a 11 de l'esmentat model.