Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Societats 2021

Casella 00011 Entitat de tinença de valors estrangers

Hauran de marcar aquesta casella les entitats que hi hagin optat pel règim tributari especial de les entitats de tinença de valors estrangers establert en el Capítol XIII del Títol VII de la LIS.

Podran acollir-se a aquest règim les entitats l'objecte social de les quals comprengui l'activitat de gestió i administració de valors representatius dels fons propis d'entitats no residents en territori espanyol, mitjançant la corresponent organització de mitjans materials i personals.

Els valors o participacions representatius de la participació en el capital de l'entitat de tinença de valors estrangers hauran de ser nominatius.

La opció pel règim de les entitats de tinença de valors estrangers deurà comunicar-se a l'Agència Estatal d'Administració Tributària. Aquest règim especial s'aplicarà al període impositiu que finalitzi posteriorment a l'esmentada comunicació i als successius que concloguin abans que es comuniqui a l'Agència Estatal d'Administració Tributària la renúncia al règim.

A tenir en compte:

No poden acollir-se al règim especial de les entitats de tinença de valors estrangers, les entitats sotmeses als règims especials de les agrupacions d'interès econòmic, espanyoles i europees, i d'unions temporals d'empreses, així com les entitats que tinguin la consideració d'entitat patrimonial en els termes establerts a l'article 5.2 del LIS.