Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Societats 2021

Casella 00013 Agrupació d'interès econòmic espanyola o Unió temporal d'empreses

Marcaran aquesta casella les agrupacions d'interès econòmic regulades per la Llei 12/1991, de 29 d'abril, d'Agrupacions d'Interès Econòmic, a les que se'ls aplica el règim fiscal especial establert per a les esmentades agrupacions a l'article 43 de la LIS.

Aquest règim fiscal no serà aplicable a les agrupacions d'interès econòmic en aquells períodes impositius en què es realitzin activitats diferents de les adequades al seu objecte o es tinguin, directament o indirectament, participacions en societats que siguin socis seus, o dirigeixin o controlin, directament o indirectament, les activitats dels seus socis o de tercers.

També hauran de marcar aquesta casella les unions temporals d'empreses regulades en la Llei 18/1982, de 26 de maig, sobre règim fiscal d'agrupacions i unions temporals d'empreses i de Societats de desenvolupament industrial regional, i inscrites en el registre especial del Ministeri d'hisenda, a les quals se'ls aplica el règim fiscal de l'article 43 del LIS, excepte en relació amb la regla de valoració establerta en el segon paràgraf de l'apartat 4 de l'esmentat article.

Aquest règim fiscal no s'aplicarà a les unions temporals d'empreses en aquells períodes impositius en què el contribuent realitzi activitats diferents a aquelles en què ha de consistir el seu objecte social.

Pot consultar les particularitats del règim tributari especial de les agrupacions d'interès econòmic espanyoles i de les unions temporals d'empreses en el Capítol 9 d'aquest Manual pràctic.