Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Societats 2021

Casella 00066 Entitat patrimonial

Marcaran aquesta casella les entitats considerades entitats patrimonials segons l'establert a l'article 5.2 de la LIS.

. Concepte d'Entitat patrimonial

Regulació: Article 5.2 LIS

S'entén per entitat patrimonial i que, per tant, no realitza una activitat econòmica, aquella en la qual més de la meitat del seu actiu hi sigui constituït per valorsno sigui afecte, en els termes establerts a l'article 5.1 del LIS, a una activitat econòmica.

S'entendrà per activitat econòmica l'ordenació per compte propi dels mitjans de producció i de recursos humans o d'un d'ambdós amb la finalitat d'intervenir en la producció o distribució de béns o serveis.

En el cas de arrendament d'immobles, s'entendrà que existeix activitat econòmica, únicament quan per a la seva ordenació s'utilitzi, almenys, una persona feta servir amb contracte laboral i jornada completa.

En el supòsit de entitats que formin part del mateix grup de societats segons els criteris establerts a l'article 42 del Codi de Comerç, amb independència de la residència i de l'obligació de formular comptes anuals consolidats, el concepte d'activitat econòmica es determinarà tenint en compte totes les que formin part del mateix.

Cal tenir en compte que el valor de l'actiu, dels valors i dels elements patrimonials no afectes a una activitat econòmica serà el que es dedueixi de la mitjana dels balanços trimestrals de l'exercici de l'entitat, o en cas que sigui dominant d'un grup segons els criteris establerts a l'article 42 del Codi de Comerç, amb independència de la residència i de l'obligació de formular comptes anuals consolidats, dels balanços consolidats.A aquests efectes no es computaran, en el seu cas, el diners o drets de crèdit procedents de la transmissió d'elements patrimonials afectes a activitats econòmiques o valors als quals es refereix el paràgraf següent, que s'hagi realitzat en el període impositiu o en els dos períodes impositius anteriors.

A més, no es computaran com valors:

  1. Els posseïts per donar compliment a obligacions legals i reglamentàries.

  2. Els que incorporin drets de crèdit nascuts de relacions contractuals establertes com a conseqüència del desenvolupament d'activitats econòmiques.

  3. Els posseïts per societats de valors com a conseqüència de l'exercici de l'activitat constitutiva del seu objecte.

  4. Els que atorguin, almenys, el 5 per cent del capital d'una entitat i es posseeixin durant un termini mínim d'un any, amb la finalitat de dirigir i gestionar la participació, sempre que es disposi de la corresponent organització de mitjans materials i personals, i l'entitat participada no estigui compresa en aquest apartat.Aquesta condició es determinarà tenint en compte totes les societats que formin part d'un grup de societats segons els criteris establerts a l'article 42 del Codi de Comerç, amb independència de la residència i de l'obligació de formular comptes anuals consolidats.