Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Societats 2021

Comunicació de l'import net de la xifra de negocis en el període impositiu

Les entitats dominants d'un grup mercantil, els declarants no residents que hagin obtingut rendes a Espanya mitjançant establiment permanent, les entitats de crèdit, les entitats asseguradores, les institucions d'inversió col·lectiva i les societats de garantia recíproca hauran de complimentar l'apartat «Comunicació de l'import net de la xifra negocis» de la pàgina 21 del model 200, de la forma que es detalla a continuació.

1.Grups de societats, en el sentit de l'article 42 del Codi de Comerç (incloses entitats de crèdit i companyies d'assegurances)

Quan la declarant sigui la entitat dominant d'un grup de societats en els termes de l'article 42 del Codi de Comerç, haurà de fer constar en la casella [00987] el import net de la xifra de negocis referit al conjunt d'entitats pertanyents al grup.

Si el període impositiu a què es refereix la xifra de negocis fos inferior a l'any natural, l'import s'elevarà a l'any.

L'obligació que es recull en aquest apartat s'estén igualment a les entitats de crèdit i a les entitats asseguradores d'acord amb les normes de consolidació comptable que els siguin d'aplicació en cada cas.

En aquest apartat la declarant haurà de fer constar el número d'identificació fiscal (NIF) de totes les entitats que formen part del grup mercantil (o equivalent al NIF del país de residència, si no té NIF a Espanya), excepte el de la societat dominant o declarant.

2.No residents amb més d'un establiment permanent a Espanya

Quan el declarant sigui un contribuent per l'Impost sobre la Renda de No Residents que obté rendes mitjançant establiment permanent, i l'esmentat contribuent sigui a més titular d'altres establiments permanents situats en territori espanyol, haurà de fer constar el import net de la xifra de negocis del conjunt d'establiments permanents de la mateixa persona física o entitat titular en la casella [00988].

Aquest import s'obtindrà de la suma dels imports consignats a la casella [00255] «Import net de la xifra de negocis (N, A, P)» de la pàgina 7 del model 200 del mateix període impositiu, corresponents a cada un dels establiments permanents integrants de l'esmentat conjunt.

Quan el titular sigui una persona física, haurà de complimentar el nombre d'establiments permanents a través dels quals opera.

Quan el titular sigui una entitat, haurà de consignar el número d'identificació fiscal (NIF) de tots els establiments permanents situats en territori espanyol, excepte el que correspongui a l'establiment permanent a què es refereix la declaració.

3.Entitats de crèdit, asseguradores, institucions d'inversió col·lectiva i societats de garantia recíproca

Els contribuents que siguin entitats de crèdit, entitats asseguradores, institucions d'inversió col·lectiva o societats de garantia recíproca, i que per aquesta raó hagin marcat respectivament, les caselles [00024], [00025], [00003] i [00004] de la pàgina 1 del model 200, hauran de consignar en la casella [00989] l'import net de la xifra de negocis a l'exercici 2021.