Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Societats 2021

Declaració dels representants legals de l'entitat

La declaració recollida en aquest apartat serà formulada per aquelles persones que ostentin la representació legal de l'entitat, segons el disposat en la legislació específica aplicable.

En aquest apartat s'haurà d'emplenar la següent informació:

  • Dades identificatives de cada representant (nom, cognoms i NIF).

  • En la casella «Data poder» es consignarà la data del poder notarial o de l'escriptura d'apoderament.

  • En la casella «Notaria/Otros» es consignarà la Notaria on es va efectuar l'apoderament.En el cas de societats civils que haguessin fet constar l'apoderament en document privat, es farà constar en aquesta casella la data de l'esmentat document.