Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Societats 2021

Participacions de persones o entitats en la declarant

En aquest subapartat s'hauran de consignar totes les dades relatives a aquelles persones o entitats que posseeixin a la data de tancament del període objecte de declaració, una participació directa en la declarant igual o superior al 5 per cent del capital, o a l'1 per cent quan es tracti de valors que cotitzin en un mercat secundari organitzat.

En cas de societats de responsabilitat limitada, encara que cap dels socis no tingui un percentatge igual o superior al 5 per cent del capital, aquest subapartat s'haurà d'emplenar, almenys, amb les dades corresponents a un dels socis.

Per complimentar aquest subapartat s'han de tenir en compte en primer lloc, les notes comunes als apartats A i B de la pàgina 2 del model 200 exposades a l'inici d'aquest capítol.

Respecte a la dada relativa al «NIF», en el supòsit de persones físiques menors d'edat que tinguin la participació exigida i manquin de NIF propi, es consignarà una «X» en l'espai corresponent a la columna «RPTE.», per assenyalar que el NIF consignat en l'esmentat espai pertany al seu representant legal.

En el cas de socis estrangers sense NIF a Espanya, s'haurà de consignar l'equivalent al NIF del país de residència.

A la columna «F/J Otra» es consignarà «F» si es tracta d'una persona física, «J» si es tracta d'una persona jurídica i «O», quan no estigui inclosa a les caselles «F» o «J», és a dir, en tots els supòsits en què el NIF comenci per les lletres E, H, U, V, N i W.

També s'haurà d'indicar en aquest subapartat, la suma dels percentatges de participació de persones o entitats en el capital de la declarant que siguin inferiors al 5 per cent del capital, o a l'1 per cent quan es tracti de valors que cotitzin en un mercat secundari organitzat.

Així mateix, s'indicarà la suma dels percentatges de participacions que no es puguin incloure dins dels percentatges anteriors per trobar-se en situacions especials.

Finalment, s'haurà de tenir en compte que la suma de totes les caselles corresponents als percentatges de participació de persones o entitats en la declarant ha de ser igual al 100 per cent del capital de la declarant.