Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Societats 2021

Relació d'administradors

Aquest apartat ubicat a la pàgina 2 del model 200 ha de ser complimentat per totes les entitats declarants. En ell, es relacionaran les persones físiques o jurídiques que a la data de presentació de la declaració ostentin càrrec de conseller, gestor, director, administrador general i altres anàlegs que suposin la direcció, administració o control de l'entitat, complimentades totes les columnes, excepte les relatives a «RPTE.«Domicili Fiscal» i «Codi Provincial».

A la columna «F/J», es consignarà "F" si és una persona física, o "J" si es tracta d'una persona jurídica.

Les columnes relatives a «RPTE.», «Domicili fiscal» y «Codi Provincial» seran complimentades exclusivament pels contribuents de l'Impost sobre la Renda de No Residents, és a dir, aquells que marquin a la pàgina 1 del model 200, la casella [00021] relativa a establiments permanents o la casella [00046] relativa a entitats en règim d'atribució de rendes constituïdes a l'estranger amb presència en territori espanyol.A les esmentades columnes s'haurà de consignar la identificació i el domicili de la persona física o jurídica resident en Espanya que ostenti la representació del contribuent per l'Impost sobre la Renda de No Residents, havent, a més, de consignar una "X" a la columna «RPTE.» (en relació amb els contribuents de l'Impost sobre la Renda de No Residents, consulti el Capítol 15 d'aquest Manual).

A tenir en compte:

En els supòsits de entitats sense fins lucratius (associacions, federacions, confederacions, etc.), en la relació d'administradors es farà constar les dades identificatives dels presidents, vicepresidents i altres membres que componguin la junta directiva, consell de direcció o òrgan equivalent que tingui encomanada la direcció de la institució.

Quan el número dels membres de l'òrgan de direcció fos superior al nombre de caselles previstes en el model de declaració, es consignaran les dades identificatives del president de l'entitat i dels vicepresidents o altres membres directament responsables de l'elaboració de la declaració de l'Impost, i en l'última línia de l'apartat corresponent del model s'assenyalarà el número total de la resta de membres que componen l'òrgan de direcció (serà suficient fer constar l'expressió i uns altres X membres" o una altra de similar).