Salta al contingut principal
Manual pràctic de Societats 2021.

Relació d'administradors

Aquest apartat ubicat en la pàgina 2 del model 200 ha de ser emplenat per totes les entitats declarants. En ell, es relacionaran les persones físiques o jurídiques que a la data de presentació de la declaració ostentin càrrec de conseller, gestor, director, administrador general i d'altres anàlegs que suposin la direcció, administració o control de l'entitat, emplenada totes les columnes, excepte les relatives a «RPTE.», «Domicili fiscal» i «Codi Provincial».

En la columna «F/J», es consignarà "F" si és una persona física, o "J" si es tracta d'una persona jurídica.

Les columnes relatives a «RPTE.», «Domicili fiscal» i «Codi Provincial» seran emplenades exclusivament pels contribuents de l'Impost sobre la Renda de No Residents, és a dir, aquells que marquin en la pàgina 1 del model 200, la casella [00021] relativa a establiments permanents o la casella [00046] relativa a entitats en règim d'atribució de rendes constituïdes a l'estranger amb presència en territori espanyol. En aquestes columnes s'haurà de consignar la identificació i el domicili de la persona física o jurídica resident a Espanya que ostenti la representació del contribuent per l'Impost sobre la Renda de no Residents, havent de, a més, consignar una "X" en la columna «RPTE.» (en relació amb els contribuents de l'Impost sobre la Renda de No Residents, consulteu el Capítol 15 d'aquest Manual).

Cal tenir en compte:

En els supòsits d'entitats sense fins lucratius (associacions, federacions, confederacions, etc.), en la relació d'administradors es farà constar les dades identificatives dels presidents, vicepresidents i altres membres que componguin la junta directiva, consell de direcció o òrgan equivalent que tingui encomanada la direcció de la institució.

Quan el nombre dels membres de l'òrgan de direcció fos superior al nombre de caselles previstes en el model de declaració, es consignaran les dades identificatives del president de l'entitat i dels vicepresidents o altres membres directament responsables de l'elaboració de la declaració de l'Impost, i en l'última línia de l'apartat corresponent del model s'assenyalarà el número total de la resta de membres que componen l'òrgan de direcció (serà suficient fer constar l'expressió"i d'altres X membres" o una altra similar).