Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Societats 2021

Balanç (pàgines 34 a 37)

En les pàgines 34, 35, i 36 i 37 del model 200 es complimentaran els saldos dels comptes representatius de l'actiu, del passiu, i del patrimoni net de l'entitat asseguradora, tal com es dedueixen de la comptabilitat del contribuent.A tal final, es reprodueixen a continuació les equivalències comptables entre les diferents partides d'aquests fulls i les correlatives del Pla de comptabilitat de les entitats asseguradores, aprovat pel Reial Decret 1317 /2008, de 24 de juliol, i modificat pel Reial Decret 1736/2010, de 23 de desembre.