Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Societats 2021

Estat de canvis en el patrimoni propi (pàgines 41 a 43)

En les pàgines 41, 42 i 43 del model 200 es complimentaran els saldos dels comptes representatius de l'estat d'ingressos i despeses reconegudes i de l'estat total de canvis en el patrimoni net de l'entitat asseguradora.A tal final, es reprodueixen a continuació les equivalències comptables, entre les diferents partides d'aquests fulls i les correlatives del Pla de comptabilitat de les entitats asseguradores, aprovat pel Reial Decret 1317/2008, de 24 de juliol i modificat pel Reial Decret 1736/2010, de 23 de desembre.

Qualsevol partida d'estats comptables que sigui negativa i que es complimenti en el model de declaració de l'Impost sobre Societats, s'haurà de consignar precedida del signe menys (-).