Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Societats 2021

Mètodes de determinació

La base imposable es determinarà pels següents mètodes:

 • Estimació directa

  La base imposable es calcula corregint, mitjançant l'aplicació dels preceptes establerts en la Llei de l'Impost sobre Societats, el resultat comptable determinat d'acord amb les normes previstes en el Codi de Comerç, en les altres lleis relatives a l'esmentada determinació i en les disposicions que es dictin en desenvolupament de les esmentades normes.

 • Estimació objectiva

  La base imposable es podrà determinar totalment o parcialment mitjançant l'aplicació dels signes, índexs o mòduls als sectors d'activitat que determini la Llei de l'Impost sobre Societats.

  Aquest mètode s'aplica a les entitats que s'acullin al règim especial de les entitats navilieres en funció del tonatge regulat al Capítol XVI del Títol VII de la LIS (consulti el Capítol 10 d'aquest Manual Pràctic).

 • Estimació indirecta

  L'aplicació d'aquest mètode és subsidiària, i només podrà utilitzar-se en els termes establerts per l'article 53 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària.