Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Societats 2021

Bases imposables negatives excloses de la compensació

No podran ser objecte de compensació les bases imposables negatives quan es presentin les següents circumstàncies:

 1. La majoria del capital social o dels drets a participar en els resultats de l'entitat que hagués estat adquirida per una persona o entitat o per un conjunt de persones o entitats vinculades, posteriorment a la conclusió del període impositiu a què correspon la base imposable negativa.

 2. Les persones o entitats a què es refereix el paràgraf anterior haurien tingut una participació inferior al 25 per cent en el moment de la conclusió del període impositiu a què correspon la base imposable negativa.

 3. L'entitat adquirida es trobi en alguna de les circumstàncies següents:

  1. No hagi realitzat activitat econòmica alguna dins dels 3 mesos anteriors a l'adquisició.

  2. Hagi realitzat una activitat econòmica diferent o addicional a la realitzada anteriorment en els 2 anys posteriors, que determinés, en si mateixa, un import net de la xifra de negocis en aquells anys posteriors superior al 50 per cent de l'import mitjà de la xifra de negocis de l'entitat corresponent als 2 anys anteriors.S'entén per activitat diferent o addicional la que tingui assignat un grup diferent a l'efectuada amb anterioritat, en la classificació nacional d'activitats econòmiques.

  3. Es tracti d'una entitat patrimonial en els termes establerts a l'article 5.2 de la LIS.

  4. L'entitat hagi estat donada de baixa a l'índex d'entitats per no presentar durant 3 períodes impositius consecutius la declaració de l'Impost sobre Societats (article 119.1 b) del LIS).