Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Societats 2021

Àmbit d'aplicació

Podran aplicar aquest incentiu fiscal els contribuents que s'indiquen a continuació:

  • Els que tributin al tipus general del 25 per cent previst a l'article 29.1 de la LIS.

    Dins d'aquest tipus general s'inclouen també les entitats de nova creació que realitzin activitats econòmiques i que tributin al tipus del 15 per cent en el primer període impositiu en què la base imposable resulti positiva i el següent.

  • Les entitats de crèdit, així com les entitats que es dediquin a l'exploració, investigació i explotació de jaciments i emmagatzemaments subterranis d'hidrocarburs que apliquen un tipus de gravamen del 30 per cent, segons el previst a l'article 29.6 del LIS.