Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Societats 2021

Emplenament del model 200

Els contribuents hauran de consignar en la casella [01032] «Reserva de capitalització» de la pàgina 13 del model 200, l'import de la reducció en la base imposable que tinguin de dret en el període impositiu objecte de declaració, per l'aplicació de la reserva de capitalització.L'esmentat import serà el que resulti de l'emplenament del quadre de desglossament «Reserva de capitalització» de la pàgina 20 bis del model 200.

A tenir en compte:

Les sociedades que formen parteix d'un grup que tributa en règim de consolidació fiscal que hagin marcat les caselles [00009] o [00010], hauran d'emplenar directament la casella [01032], sense realitzar el desglossament en el quadre de Reserva de capitalització de la pàgina 20 bis del model 200.

D'altra banda, segons el previst en el número 2 de l'article 43.1.b) de la LIS, les agrupacions d'interès econòmic poden imputar als seus socis la reserva de capitalització que no hagin aplicat en el període impositiu.En aquest cas, els socis hauran d'incloure a la casella [01032] l'import corresponent a aquesta reserva de capitalització que els ha estat imputada.Aquest mateix supòsit és aplicable també en el cas de les unions temporals d'empreses.

Emplenament del quadre «Reserva de capitalització» (pàgina 20 bis del model 200)

Els contribuents que apliquin la reserva de capitalització hauran d'emplenar aquest quadre de la forma que es detalla a continuació:

  • A la columna «Dret a reduir la B.I. generat en el període/pendent d'aplicar inici del període» s'haurà de consignar les quantitats que van generar dret a reduir la base imposable en els períodes impositius 2019, 2020 i 2021.

    La «fila 2021(*)» només s'ha de complimentar en els casos en què l'entitat tingui reserves de capitalització dotades en un altre període impositiu iniciat el 2021, però inferior a 12 mesos i previ a l'exercici declarat.

  • A la columna «Reducció BI aplicada s'haurà de consignar les quantitats que van generar dret a reduir la base imposable en els períodes impositius 2019, 2020 i 2021, que vagin a ser aplicats en el període objecte de declaració.

    L'import total de la columna «Reducció BIaplicada» que es recull a la casella [01032], es traslladarà a la casella [01032] de la pàgina 13 del model 200.

  • A la columna «Reducció BIpendent d'aplicar en períodes futurs», s'haurà de consignar les quantitats amb dret a reduir la base imposable generats en els períodes impositius 2020 i 2021, respectivament, que per insuficiència de base queden pendents d'aplicar per a períodes impositius futurs.

    La casella d'aquesta columna relativa a les quantitats que van generar de dret a reduir la base imposable el 2019, es bloqueja a partir de 2021, ja que segons l'establert a l'article 25.1 del LIS, en cas d'insuficiència de base imposable per aplicar la reducció, les quantitats pendents es poden aplicar en els períodes impositius que finalitzin en els 2 anys immediats i successius al tancament del període impositiu en què s'hagi generat el dret a la reducció.Per tant, no poden quedar pendents d'aplicació per a períodes futurs, les quantitats que van generar de dret a reduir la base imposable el 2019.

  • En la casella [01140] figurarà l'import de reserva de capitalització que hagi estat dotada a l'exercici.