Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Societats 2021

Insuficiència de la base imposable

En el supòsit en què la base imposable sigui insuficient per aplicar la reducció, les quantitats pendents podran ser objecte d'aplicació en els períodes impositius que finalitzin en els 2 anys immediats i successius al tancament del període impositiu en què s'hagi generat el dret a la reducció, conjuntament amb la reducció que pogués correspondre, en el seu cas, per aplicació del disposat en aquest article en el període impositiu corresponent, i amb el límit previst en el paràgraf anterior.

Important:

A l'hora d'aplicar la reducció corresponent a la reserva de capitalització, quan existeixen quantitats pendents d'aplicar procedents de períodes anteriors juntament amb la generada en el mateix període, el contribuent podrà aplicar-les en l'ordre que vulgui, ja que no hi ha res establert sobre que unes o d'altres hagin d'aplicar-se primer.(Resolució del Tribunal Económico-Administrativo Central (TEAC) dictada en data 22 de setembre de 2021, en recurs extraordinari d'alçada per a la unificació de criteri).