Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Societats 2021

Càlcul de les bases imposables individuals i del grup

D'acord amb l'establert en l'apartat anterior, es pot reiterar que en el cas d'entitats amb sucursals que tributen d'acord amb el règim ZEC, la part de la base imposable de l'entitat que formi part d'un grup fiscal atribuïble a la sucursal no s'inclourà en la base imposable individual de la referida entitat a efectes de la determinació de la base imposable del grup fiscal.

Amb caràcter general, d'acord amb el previst a l'article 62 a) de la LIS, els requisits o qualificacions establerts tant en la normativa comptable per a la determinació del resultat comptable, com en aquesta Llei per a l'aplicació de qualsevol tipus d'ajustaments a aquell, en els termes establerts a l'article 10.3 d'aquesta Llei, es referiran al grup fiscal.

De manera que, en primer lloc, el resultat comptable ha de ser corregit en tot allò en la qual cosa per estar l'entitat en un grup fiscal, els requisits o qualificacions comptables han de variar.Aquest canvi ve reflectit a la nova partida «Correccions al resultat comptable en considerar els requisits o qualificacions comptables referits al grup fiscal (art. 62.1 a) LIS)» que apareix a la pàgina 12 del model, casella [01230] per als augments i casella [01231] per a les disminucions.Un exemple dels ajustaments que s'haurien de consignar en aquestes caselles, seria els derivats de les vendes d'accions de l'entitat dominant del grup.

D'altra banda, els requisits o qualificacions que estableix la Llei de l'Impost sobre Societats a aplicar sobre el resultat comptable es referiran al grup fiscal.Això implica que tots els ajustaments al resultat comptable recollits a les pàgines 12 i 13 del model 200 sota la denominació de «Detall de les correccions al resultat del compte de pèrdues i guanys (exclosa la correcció per IS)», han d'anar amb criteris de grup.

Finalment, l'article 63 del LIS estableix una sèrie de regles especials per a la determinació de la base imposable individual de les entitats que formin part del grup:

  1. El límit establert a l'article 16 del LIS en relació amb la deducibilidad de despeses financeres es referirà al grup fiscal.És a dir, les caselles [00363] i [00364] de la pàgina 12 vindran determinades pel límit que el grup s'hagi d'aplicar en relació amb aquesta entitat.

  2. No s'inclourà en les bases imposables individuals la reserva de capitalització a què es refereix l'article 25 del LIS.És a dir, que per a la determinació de la base imposable individual que es trasllada al model 220, no es considerarà la casella [01032] de la pàgina 13 del model 200.

  3. No s'inclouran en les bases imposables individuals les dotacions a què es refereix l'article 11.12 del LIS.

    A aquests efectes, no s'hauran de complimentar les partides de «Pèrdues per deteriorament de l'art. 13.1 LIS i provisions i despeses (art. 14.1 i 14.2 LIS als que es refereix l'art. 11.12 LIS)» i la d'«Aplicació del límit de l'art. 11.12 LIS a les pèrdues per deteriorament de l'art. 13.1 LIS i provisions i despeses (art. 14.1 i 14.2 LIS)». És a dir, no s'hauran de complimentar les caselles [00415], [00211], [00416] i [00543] de la pàgina 12 del model 200.

  4. No s'inclourà en les bases imposables individuals la compensació de bases imposables negatives que haguessin correspost a l'entitat en règim individual, que es recull a la casella [00547] de la pàgina 13 del model 200.

  5. No s'inclourà en les bases imposables individuals la reserva d'anivellament a què es refereix l'article 105 del LIS.És a dir, no es tindrà en compte l'import consignat a les caselles [01033] i [01034] de la pàgina 13 del model 200.

En definitiva, amb motiu de les variacions introduïdes pel LIS, ha estat necessari determinar una base imposable individual específica per a les entitats que tributen en el règim de consolidació fiscal, en concret la casella [01029] de la pàgina 13 del model 200.D'aquesta forma, la base imposable a traslladar serà la de la casella [01029] i no la de la casella [00550].