Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Societats 2021

Determinació de la base imposable i la quota íntegra en règim de tributació individual, per a l'aplicació dels límits establerts als articles 67, apartats c), d) i e), i 71.2 del LIS

D'acord amb l'article 67 e) de la LIS, les bases imposables negatives de qualsevol entitat pendents de compensar en el moment de la seva integració en el grup fiscal podran ser compensades en la base imposable d'aquest, amb el límit del 70 per cent de la base imposable individual de la mateixa entitat, tenint en compte les eliminacions i incorporacions que corresponguin a l'esmentada entitat.

Per als períodes impositius que s'iniciïn a partir d'1 de gener de 2016, la disposició addicional quinzena del LIS estableix que els contribuents l'import net de la xifra de negocis dels quals sigui almenys de 20 milions d'euros durant els 12 mesos anteriors a la data en què s'iniciï el període impositiu, substituiran el límit establert en les lletres d) i e) de l'article 67 del LIS pels següents:

  • El 50 per cent, quan en els referits 12 mesos l'import net de la xifra de negocis sigui almenys de 20 milions d'euros però inferior a 60 milions d'euros.

  • El 25 per cent, quan en els referits 12 mesos l'import net de la xifra de negocis sigui almenys de 60 milions d'euros.

Per tant, per als períodes impositius que s'iniciïn a partir d'1 de gener de 2017, els contribuents als que no resulti d'aplicació la disposició addicional quinzena del LIS, hauran d'aplicar el límit del 70 per cent establert a l'article 67 e) de l'esmentada Llei.

I d'altra banda, l'article 71.2 del LIS estableix que les deduccions de qualsevol entitat pendents d'aplicació en el moment de la seva inclusió en el grup fiscal, podran deduir-se en la quota íntegra del grup fiscal amb el límit que hagués correspost a l'esmentada entitat en el règim individual de tributació, tenint en compte les eliminacions i incorporacions que corresponguin a l'esmentada entitat, d'acord amb l'establert als articles 64 i 65 del LIS.

En definitiva, per determinar l'import de les bases imposables negatives a compensar i les deduccions a aplicar en el període, generades per una entitat amb caràcter previ a la seva incorporació al grup, és necessari determinar la tributació individual de l'entitat amb criteris de grup tenint en compte les eliminacions i incorporacions.

Per determinar la liquidació individual de l'entitat amb criteris de grup s'ha de continuar amb la liquidació des de la casella [01029] de la pàgina 13 del model 200.De manera que partint de la base imposable individual tinguda en compte per al càlcul de la base imposable del grup, casella [01029], s'han de sumar les eliminacions i incorporacions corresponents a l'entitat, casella [01030], i la integració individual de les dotacions de l'article 11.12 del LIS, casella [01031], l'emplenament de les quals no ha estat possible a la pàgina 12 del model 200 (caselles [00415], [00211], [00416] i [00543]).

El resultat ens determinarà la base imposable abans de la compensació de bases imposables negatives de la casella [00550], i a partir d'allà es complimentarà l'autoliquidació de la quota líquida positiva, és a dir la casella [00592] de la pàgina 14 del model 200, sempre respectant el criteri del grup.