Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Societats 2021

Tributació de sucursals a la Zona Especial Canària d'entitats que tributen en règim de consolidació fiscal

Amb efectes per als períodes impositius que s'iniciïn a partir d'1 de gener de 2018, la Llei 8/2018, de 5 de novembre, per la que es modifica la Llei 19/1994, de 6 de juliol, de modificació del Règim Econòmic i Fiscal de les Canàries, n'afegeix una nova disposició addicional catorzena bis que regula l'aplicació del règim de consolidació fiscal a entitats amb sucursals a la Zona Especial Canària.

Aquesta disposició addicional catorzena bis de la Llei 19/1994, de 6 de juliol, de modificació del Règim Econòmic i Fiscal de les Canàries, estableix que l'aplicació del tipus de gravamen especial establert l'article 43 d'aquesta Llei en el cas de sucursals de la Zona Especial Canària d'entitats amb residència fiscal a Espanya no impedirà a les esmentades entitats formar part d'un grup fiscal que apliqui el règim de consolidació fiscal previst al Capítol VI del Títol VII de la Llei 27/2014, de 27 de novembre, de l'Impost sobre Societats.

Malgrat l'anterior, la part de la base imposable de l'entitat que formi part d'un grup fiscal i que sigui atribuïble a la sucursal de la Zona Especial Canària no s'inclourà en la base imposable individual de l'entitat a efectes de la determinació de la base imposable del grup fiscal, sent objecte de declaració separada en els termes que reglamentàriament es determinin.

A causa d'aquesta novetat introduïda per aquesta disposició i a falta de desenvolupament reglamentari, els contribuents que tinguin sucursals de la Zona Especial Canària (ZEC) d'entitats amb residència fiscal a Espanya que formin part d'un grup fiscal que apliqui el règim de consolidació fiscal, hauran de presentar dos models 200, ja que la llei disposa que es declararà separadament:

  1. Model 200 per declarar la part de base imposable a què se li aplicarà el tipus de gravamen de zona ZEC:

    S'haurà de marcar la casella [00079] «Entitats ZEC en consolidació fiscal» de la pàgina 1 del Model 200, sense indicar que forma parteix d'un grup fiscal, és a dir, sense marcar les caselles [00009] «Entitat dominant de grup fiscal» o [00010] «Entitat dependent de grup fiscal» incloses a l'esmentada pàgina 1.

    Aquesta declaració s'haurà d'emplenar, únicament, amb dades relatives a la sucursal de la Zona Especial Canària d'entitats amb residència fiscal a Espanya, tant en les pàgines dedicades a Balance, Compte de Pèrdues i Guanys i Estat de canvis en el patrimoni net, així com les dades relatives a la liquidació.

  2. Model 200 per la part de base imposable que no tributa al tipus especial i que aplicarà el règim especial de consolidació:

    S'haurà de marcar la casella [00009] «Entitat dominant de grup fiscal» o la casella [00010] «Entitat dependent de grup fiscal», segons sigui el cas, incloses a la pàgina 1 del Model 200, sense indicar que per la part de la sucursal de la Zona Especial Canària aplica el tipus de gravamen especial, és a dir, sense marcar la casella [00079] «Entitats ZEC en consolidació fiscal».

    Aquesta declaració s'haurà de complimentar, únicament, amb dades relatives a l'entitat que forma part d'un grup fiscal i que no són atribuïbles a la sucursal de la Zona Especial Canària, és a dir, s'hauran d'incorporar les dades relatives a la base imposable individual de l'entitat a efectes de la determinació de la base imposable del grup fiscal, tant en les pàgines dedicades a Balance, Compte de Pèrdues i Guanys i Estat de canvis en el patrimoni net, així com les dades relatives a la liquidació de la part que aplicarà el règim de consolidació fiscal.