Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Societats 2021

Àmbit d'aplicació

Aquest règim tributari especial està regulat en el Capítol II del Títol VII de la LIS, i s'aplica a les següents entitats:

  • Agrupacions d'Interès Econòmic espanyoles (AIE), que compleixin els requisits establerts en la Llei 12/1991, de 29 d'abril, d'Agrupacions d'Interès Econòmic, i que no es trobin en el supòsit recollit a l'article 43.5 del LIS.Aquest article estableix que no s'aplicarà el règim fiscal especial en els períodes impositius en què les agrupacions realitzin activitats diferents de les adequades al seu objecte o posseeixin, directament o indirectament, participacions en societats que siguin socis seus, o dirigeixin o controlin, directament o indirectament, les activitats dels seus socis o de tercers.

  • Agrupacions Europees d'Interès Econòmic, que compleixin els requisits recollits al Reglament (CEE) núm. 2137/1985 del Consell, de 25 de juliol de 1985, i que no es trobin en el supòsit recollit a l'article 44.2 del LIS.Aquest article estableix que no s'aplicarà el règim fiscal especial en aquells períodes impositius en què les agrupacions realitzin activitats diferents a les pròpies del seu objecte o les prohibides a l'article 3.2 del Reglament (CEE) núm. 2137/1985, de 25 de juliol.

  • Unions Temporals d'Empreses (UTE), que compleixin els requisits establerts als articles 7è i 8è de la Llei 18/1982, de 26 de maig, sobre règim fiscal d'agrupacions i unions temporals d'empreses i de societats de desenvolupament industrial regional, estiguin inscrites en el registre especial del Ministeri d'hisenda (actualment, Ministeri d'hisenda i Funció Pública), i que no es trobin en el supòsit recollit a l'article 45.3 del LIS.Aquest article estableix que no s'aplicarà el règim fiscal especial en aquells períodes impositius en què aquestes entitats realitzin activitats diferents a aquelles en què ha de consistir el seu objecte social.

A tenir en compte:

Les entitats que no compleixin els requisits exigits per tributar pel règim especial, tributaran íntegrament pel règim general de l'Impost sobre Societats, sense tenir en compte cap de les particularitats de l'esmentat règim especial.