Salta al contingut principal
Manual pràctic de Societats 2021.

Àmbit d'aplicació

Aquest règim tributari especial està regulat en el Capítol II del Títol VII de la LIS, i s'aplica a les següents entitats:

  • Agrupacions d'Interès Econòmic espanyoles (AIE), que compleixin els requisits establerts en la Llei 12/1991, de 29 d'abril, d'Agrupacions d'Interès Econòmic, i que no es trobin en el supòsit recollit en l'article 43.5 de la LIS. Aquest article estableix que no s'aplicarà el règim fiscal especial durant els períodes impositius en què les agrupacions realitzin activitats diferents de les adequades al seu objecte o posseeixin, directament o indirectament, participacions en societats que siguin socis seus, o dirigeixin o controlin, directament o indirectament, les activitats dels seus socis o de tercers.

  • Agrupacions Europees d'Interès Econòmic, que compleixin els requisits recollits en el Reglament (CEE ) núm. 2137/1985 del Consell, de 25 de juliol de 1985, i que no es trobin en el supòsit recollit en l'article 44.2 de la LIS. Aquest article estableix que no s'aplicarà el règim fiscal especial durant aquells períodes impositius en què les agrupacions realitzin activitats diferents de les pròpies del seu objecte o les prohibides en l'article 3.2 del Reglament (CEE) núm. 2137/1985, de 25 de juliol.

  • Unions Temporals d'Empreses (UTE), que compleixin els requisits establerts en els articles 7è i 8è de la Llei 18/1982, de 26 de maig, sobre règim fiscal d'agrupacions i unions temporals d'empreses i de societats de desenvolupament industrial regional, estiguin inscrites en el registre especial del Ministeri d'Hisenda (actualment, Ministeri d'Hisenda i Funció Pública), i que no es trobin en el supòsit recollit en l'article 45.3 de la LIS. Aquest article estableix que no s'aplicarà el règim fiscal especial durant aquells períodes impositius en què aquestes entitats realitzin activitats diferents d'aquelles en què ha de consistir el seu objecte social.

Cal tenir en compte:

Les entitats que no compleixin amb els requisits exigits per tributar pel règim especial, tributaran íntegrament pel règim general de l'impost sobre societats, sense tenir en compte cap de les particularitats d'aquest règim especial.