Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Societats 2021

Agrupacions d'interès econòmic espanyoles i Unions temporals d'empreses

Regulació: Articles 43 i 45 LIS

Les agrupacions d'interès econòmic espanyoles i les unions temporals d'empreses que apliquin aquest règim fiscal especial, tributaran d'acord a les normes generals de l'Impost sobre Societats amb les especialitats establertes a l'article 43 del LIS, encara que les unions temporals d'empresa no aplicaran la regla de valoració establerta en el segon paràgraf de l'article 43.4 de l'esmentada Llei.

Aquestes entitats quan tributen per aquest règim especial, han de distingir entre el caràcter de residents i el de no residents en territori espanyol dels seus socis l'últim dia del període impositiu objecte de declaració, amb els següents efectes impositius:

 1. Socis residents en territori espanyol o no residents a l'esmentat territori, però amb establiment permanent en el mateix.

  • Les agrupacions d'interès econòmic espanyoles i les unions temporals d'empreses hi són subjectes a les obligacions tributàries derivades de l'aplicació de la Llei de l'Impost sobre Societats, a excepció del pagament del deute tributari per la part de la base imposable imputable als seus socis.

  • Aquestes entitats no efectuaran pagaments fraccionats sobre la part de la base imposable imputable als seus socis.Al supòsit que aquestes entitats apliquin la modalitat de pagaments fraccionats regulada a l'article 40.3 del LIS, aquesta part de base imposable imputable als seus socis, no integrarà la base de càlcul dels esmentats pagaments fraccionats.

  • En cap cas no procedirà respecte a aquesta part de base imposable imputable als seus socis la devolució de l'article 41 del LIS relativa a la deducció de les retencions, ingressos a compte i pagaments fraccionats.

  • Les agrupacions d'interès econòmic i les unions temporals d'empreses hauran d'imputar els seus socis els següents conceptes:

   • Els despeses financeres netes que aquestes entitats no s'hagin deduït en el període impositiu, d'acord amb l'establert a l'article 16 del LIS.Les despeses financeres netes que s'imputin als seus socis no seran deduïbles per l'entitat.

   • La reserva de capitalització que, d'acord amb el disposat a l'article 25 del LIS, no hagi estat aplicada per aquestes entitats en el període impositiu.La reserva de capitalització que s'imputi als seus socis no podrà ser aplicada per l'entitat, tret que el soci sigui contribuent de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques.

   • Les bases imposables positives, minorades o incrementades, en el seu cas, en la reserva d'anivellament a què es refereix l'article 105 del LIS, o negatives, obtingudes per aquestes entitats.Per tant, les esmentades entitats no podran compensar les rendes positives que obtinguin amb les bases imposables negatives que imputin als seus socis.

   • Les bases de les deduccions i de les bonificacions en la quota que tingui de dret l'entitat.Les bases de les deduccions i bonificacions s'integraran en la liquidació dels socis, minorant la quota segons correspongui per aplicació de les normes de l'Impost sobre Societats o de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques.

   • Les retencions i ingressos a compte corresponents a l'entitat.

  • La reserva d'anivellament de bases imposables de l'article 105 del LIS s'addicionarà, en el seu cas, a la base imposable de l'agrupació d'interès econòmic o de la unió temporal d'empreses.

 2. Socis no residents en territori espanyol i que no operen mitjançant establiment permanent en el mateix.

  • Les agrupacions d'interès econòmic i les unions temporals d'empreses tributaran per l'Impost sobre Societats per la part de la base imposable imputable als seus socis no residents.

  • A més, aquestes entitats hauran d'efectuar el corresponent pagament fraccionat respecte d'aquesta part de base imposable imputable als seus socis no residents.

En el cas de participacions en unions temporals d'empreses, segons estableix l'article 45.1 del LIS, el valor d'adquisició es minorarà en l'import de les pèrdues socials que hagin estat imputades als socis.

D'acord amb l'article 45.2 del LIS, les empreses membres d'una unió temporal d'empreses que operi a l'estranger, així com les entitats que participin en obres, serveis o subministraments que realitzin o deixin a l'estranger mitjançant fórmules de col·laboració anàlogues a les unions temporals, podran acollir-se per les rendes procedents de l'estranger a l'exempció prevista a l'article 22 del LIS o a la deducció per doble imposició prevista a l'article 31 del LIS, sempre que es compleixin els requisits allà establerts.