Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Societats 2021

Caràcters de la declaració (pàgina 1 del model 200)

En primer lloc, les entitats que apliquin el règim especial previst al Capítol II del Títol VII «Agrupacions d'interès econòmic, espanyoles i europees, i d'unions temporals d'empreses» de la LIS, hauran de marcar una de les següents caselles de la pàgina 1 del model 200:

 • Casella 00013 Agrupació d'interès econòmic espanyola o Unió temporal d'Empreses

  Marcaran aquesta casella les agrupacions d'interès econòmic regulades per la Llei 12/1991, de 29 d'abril, d'Agrupacions d'Interès Econòmic, a les quals se'ls aplica el règim especial establert per a les esmentades agrupacions a l'article 43 del LIS.

  També hauran de marcar aquesta casella les unions temporals d'empreses regulades en la Llei 18/1982, de 26 de maig, sobre règim fiscal d'agrupacions i unions temporals d'empreses i de Societats de desenvolupament industrial regional, i inscrites en el registre especial del Ministeri d'hisenda (actualment, Ministeri d'hisenda i Funció Pública), a les quals se'ls aplica el règim especial de l'article 43 del LIS, excepte en relació amb la regla de valoració establerta en el segon paràgraf de l'apartat 4 de l'esmentat article.

 • Casella 00014 Agrupació europea d'interès econòmic

  Hauran de marcar aquesta casella les agrupacions europees d'interès econòmic regulades pel Reglament (CEE) núm. 2137/1985 del Consell, de 25 de juliol de 1985, a les quals se'ls aplica el règim especial establert als articles 43 i 44 del LIS.

 • Casella 00016 Opció article 46.2 LIS

  Marcaran aquesta casella els contribuents de l'Impost sobre Societats que siguin socis o membres d'una entitat sotmesa al règim tributari especial de les agrupacions d'interès econòmic, espanyoles o europees (AIE), o de les unions temporals d'empreses (UTE) regulat al Capítol II del Títol VII del LIS, per indicar que opten perquè la imputació a què es refereix l'article 46.2 del LIS, es realitzi en la mateixa data d'acabament del període impositiu de l'entitat participada sotmesa a aquest règim especial.

  Aquesta opció ha de realitzar-se en la primera declaració de l'Impost en què hagi de fer efecte i deurà mantenir-se durant tres anys.