Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Societats 2021

Ajustaments derivats de l'aplicació del règim especial (pàgina 13 del model 200)

1.Agrupacions d'interès econòmic (caselles 00375 i 00376)

Quan l'entitat declarant ostenti els drets econòmics inherents a la qualitat de soci resident en territori espanyol o no resident amb establiment permanent en el mateix, d'una agrupació d'interès econòmic espanyola o d'una agrupació europea d'interès econòmic que apliquin el règim fiscal especial, haurà de realitzar els següents ajustaments en les caselles [00375] i [00376] «Agrupació d'interès econòmic (Capítol II del Títol VII LIS de la pàgina 13 del model 200:

 • En les caselles [00375] i [00376] s'haurà de consignar les correccions que siguin procedents per les bases imposables positives o negatives que li hagin estat imputades o, tractant-se d'agrupacions d'interès econòmic europees no residents en territori espanyol, pels beneficis o pèrdues que, aplicant les regles previstes a l'article 44 del LIS, hagin d'integrar a la base imposable.

 • En la casella [00376] de disminucions s'inclouran les despeses financeres netes que, segons l'article 43.1.b) del LIS, els hagin imputat als seus socis les esmentades agrupacions en el període impositiu.

 • Igualment, en la casella [00376] de disminucions s'inclourà l'import dels dividends i participacions en beneficis obtinguts i comptabilitzats en el període impositiu objecte de declaració, sempre que procedeixin de períodes impositius en què l'entitat que reparteix els dividends o beneficis es trobés en algun d'aquest règim especial i corresponguin a socis o membres que hagin de suportar la imputació de la base imposable.

A tenir en compte:

Aquestes agrupacions també poden imputar als socis la reserva de capitalització que no hagin aplicat en el període impositiu.L'esmentada reducció no s'inclourà a la casella [00376], sinó que s'haurà d'incloure en la casella [01032] «Reserva de capitalització» de la pàgina 13 del model 200.

2.Unió temporal d'empreses, ajustaments de l'article 45 del LIS (caselles 01320 i 01321)

L'article 45.1 del LIS estableix que les unions temporals d'empreses que apliquin el règim especial, així com les seves empreses membres, en tributaran d'acord amb l'establert a l'article 43 d'aquesta Llei, excepte en relació amb la regla de valoració establerta en el segon paràgraf de l'apartat 4 de l'esmentat article.

A aquests efectes, quan l'entitat declarant ostenti els drets econòmics inherents a la qualitat de soci d'una unió temporal d'empreses, sotmesa al règim especial, consignarà en les caselles [01320] i [01321] «Unió temporal d'empreses, ajustaments de l'art. 45.1 LIS» de la pàgina 13 del model 200, tots els ajustaments que corresponguin per les imputacions de l'article 43 del LIS, quan les mateixes es duguin a terme en la data d'acabament del període impositiu de la UTE:

 • En les caselles [01320] i [01321] s'haurà de consignar les correccions que siguin procedents per les bases imposables positives o negatives que li hagin estat imputades pels beneficis o pèrdues que hagin d'integrar a la base imposable.

 • En la casella [01321] de disminucions s'inclouran les despeses financeres netes que, segons l'article 43.1.b) del LIS, els hagin imputat als seus socis les esmentades agrupacions en el període impositiu.

 • Igualment, en la casella [01321] de disminucions s'inclourà l'import dels dividends i participacions en beneficis obtinguts i comptabilitzats en el període impositiu objecte de declaració, sempre que procedeixin de períodes impositius en què l'entitat que reparteix els dividends o beneficis es trobés en algun d'aquest règim especial i corresponguin a socis o membres que hagin de suportar la imputació de la base imposable.

A tenir en compte:

En aquestes caselles [01320] i [01321] es consignaran tots els ajustaments que corresponguin per les imputacions que realitzi l'UTE en aplicació de l'article 43 del LIS, sempre que les esmentades imputacions es duguin a terme a la data d'acabament del període impositiu.Si les imputacions de l'UTE es realitzen en el següent període impositiu conforme a l'establert a l'article 46.2 del LIS, els ajustaments que corresponguin per les esmentades imputacions es consignaran en les caselles [01018] i [01019] «Unió temporal d'empreses, ajustaments per criteris d'imputació temporal (art. 46.2 LIS)».

Les unions temporals d'empreses també poden imputar als socis la reserva de capitalització que no hagin aplicat en el període impositiu.L'esmentada reducció no s'inclourà a la casella [01321], sinó que s'haurà d'incloure en la casella [01032] «Reserva de capitalització» de la pàgina 13 del model 200.

3.Unió temporal d'empreses ajustaments per rendes exemptes d'UTE que opera a l'estranger (caselles 00184 i 00544)

Els socis o empreses membres de l'UTE hauran de realitzar les següents correccions en les caselles [00184] i [00544] «Unió temporal d'empreses, ajustaments per rendes exemptes d'UTE que opera a l'estranger (art. 45.2 LIS)» de la pàgina 13 del model 200:

 • El article 45.2 del LIS estableix que les empreses membres d'una unió temporal d'empreses que operi a l'estranger, podran acollir-se per les rendes procedents de l'estranger a l'exempció prevista a l'article 22 o a la deducció per doble imposició prevista a l'article 31 d'aquesta Llei, sempre que es compleixin els requisits allà establerts.

  A aquests efectes, els socis o empreses membres d'unions temporals d'empreses que operin a l'estranger consignaran en les caselles [00184] i [00544], els ajustaments que procedeixin per l'obtenció de les esmentades rendes obtingudes a l'estranger, acollides a l'exempció de l'article 22 del LIS o a la deducció per doble imposició prevista a l'article 31 del LIS.

 • El apartat 6 de la disposició transitòria setzena del LIS estableix que en el cas d'una unió temporal d'empreses que, havent-se acollit al règim d'exempció previst a l'article 50 del RDLeg. 4/2004, segons redacció vigent per a períodes impositius iniciats anteriorment a 1 de gener de 2015, hauria obtingut rendes negatives netes a l'estranger que s'haguessin integrat a la base imposable de les entitats membres en períodes impositius iniciats anteriorment a 1 de gener de 2013, quan a successius exercicis la unió temporal obtingui rendes positives, les empreses membres integraran a la seva base imposable, amb caràcter positiu, la renda negativa prèviament imputada, amb el límit de l'import de les esmentades rendes positives.

  Per tant, en virtut de l'anterior, quan l'UTE obtingui rendes positives en successius períodes, els socis o empreses membres hauran de realitzar un ajustament positiu en la casella [00184] d'augments, per l'import de la renda negativa prèviament imputada, amb el límit de l'import de les esmentades rendes positives.

4.Ajustaments per rendes exemptes per participar a l'estranger en fórmules de col·laboració anàlogues a les UTE (caselles 01022 i 01023)

La regulació prevista en l'apartat 6 de la disposició transitòria setzena del LIS i a l'article 45.2 del LIS, s'aplica en els mateixos termes establerts en l'apartat anterior, a les entitats que participin en obres, serveis o subministraments que realitzin o deixin a l'estranger mitjançant fórmules de col·laboració anàlogues a les unions temporals, per la qual cosa els seus socis o empreses membres hauran de realitzar els següents ajustaments en les caselles [01022] i [01023] «Unió temporal d'empreses, ajustaments per participar a l'estranger en fórmules de col·laboració anàlogues a les UTES (art. 45.2 LIS)» de la pàgina 13 del model 200:

 • En aplicació del disposat el apartat 6 de la disposició transitòria setzena del LIS, s'haurà de realitzar un ajustament positiu en la casella [01022] d'augments, per l'import de la renda negativa prèviament imputada, amb el límit de l'import de les esmentades rendes positives.

 • Segons el disposat en el article 45.2 del LIS, en les caselles [01022] i [01023] es consignaran els ajustaments que siguin procedents per l'obtenció de rendes obtingudes a l'estranger que s'acullin a l'exempció de l'article 22 del LIS o a la deducció per doble imposició prevista a l'article 31 d'aquesta Llei.

5.Unió temporal d'empreses, ajustaments per l'aplicació dels criteris d'imputació temporal (caselles 01018 i 01019)

En virtut del disposat en el article 46.2 del LIS, si les imputacions que realitza l'UTE als seus socis en aplicació de l'article 43 del LIS, es duen a terme en el següent període impositiu al d'acabament del període impositiu de l'UTE, s'haurà de consignar en les caselles [01018] i [01019] «Unió temporal d'empreses, ajustaments per criteris d'imputació temporal (art. 46.2 LIS)» tots els ajustaments que corresponguin a les esmentades imputacions.

Igualment, s'inclourà en les caselles [01018] i [01019] l'ajustament a efectes d'anul·lar l'import incorporat en el seu resultat comptable de l'entitat membre procedent de la seva participació en l'UTE, encara que el mateix es realitzi en un període impositiu diferent al d'integració en la seva declaració de les imputacions que li corresponguin.