Salta al contingut principal
Manual pràctic de Societats 2021.

Ajustaments derivats de l'aplicació del règim especial (pàgina 13 del model 200)

1. Agrupacions d'interès econòmic (caselles 00375 i 00376)

Quan l'entitat declarant ostenti els drets econòmics inherents a la qualitat de soci resident en territori espanyol o no resident amb establiment permanent en el mateix, d'una agrupació d'interès econòmic espanyola o d'una agrupació europea d'interès econòmic que apliquin el règim fiscal especial, haurà de realitzar els següents ajustaments en les caselles [00375] i [00376] «Agrupació d'interès econòmic (Capítol II del Títol VII LIS de la pàgina 13 del model 200:

 • En les caselles [00375] i [00376] s'haurà de consignar les correccions que siguin procedents per les bases imposables positives o negatives que li hagin estat imputades o, tractant-se d'agrupacions d'interès econòmic europees no residents en territori espanyol, pels beneficis o pèrdues que, aplicant les regles previstes en l'article 44 de la LIS, hagin d'integrar en la base imposable.

 • En la casella [00376] de disminucions s'inclouran les despeses financeres netes que, segons l'article 43.1.b) de la LIS, els hagin imputat als seus socis aquestes agrupacions durant el període impositiu.

 • Igualment, en la casella [00376] de disminucions s'inclourà l'import dels dividends i participacions en beneficis obtinguts i comptabilitzats durant el període impositiu objecte de declaració, sempre que procedeixin de períodes impositius en els que l'entitat que reparteix els dividends o beneficis es trobés en algun d'aquest règim especial i corresponguin a socis o membres que hagin de suportar la imputació de la base imposable.

Cal tenir en compte:

Aquestes agrupacions també poden imputar als socis la reserva de capitalització que no hagin aplicat durant el període impositiu. Aquesta reducció no s'inclourà en la casella [00376], sinó que s'haurà d'incloure en la casella [01032] «Reserva de capitalització» de la pàgina 13 del model 200.

2. Unió temporal d'empreses, ajustaments de l'article 45 de la LIS (caselles 01320 i 01321)

L'article 45.1 de la LIS estableix que les unions temporals d'empreses que apliquin el règim especial, així com les seves empreses membres, tributaran conforme al que estableix l'article 43 d'aquesta Llei, excepte en relació amb la regla de valoració establerta en el segon paràgraf de l'apartat 4 de l'esmentat article.

A aquests efectes, quan l'entitat declarant ostenti els drets econòmics inherents a la qualitat de soci d'una unió temporal d'empreses, sotmesa al règim especial, consignarà en les caselles [01320] i [01321] «Unió temporal d'empreses, ajustaments de l'art.45.1 LIS» de la pàgina 13 del model 200, tots els ajustaments que corresponguin per les imputacions de l'article 43 de la LIS, quan les mateixes es duguin a terme en la data de finalització del període impositiu de l'UTE :

 • En les caselles [01320] i [01321] s'haurà de consignar les correccions que siguin procedents per les bases imposables positives o negatives que li hagin estat imputades pels beneficis o pèrdues que hagin d'integrar en la base imposable.

 • En la casella [01321] de disminucions s'inclouran les despeses financeres netes que, segons l'article 43.1.b) de la LIS, els hagin imputat als seus socis aquestes agrupacions durant el període impositiu.

 • Igualment, en la casella [01321] de disminucions s'inclourà l'import dels dividends i participacions en beneficis obtinguts i comptabilitzats durant el període impositiu objecte de declaració, sempre que procedeixin de períodes impositius en els que l'entitat que reparteix els dividends o beneficis es trobés en algun d'aquest règim especial i corresponguin a socis o membres que hagin de suportar la imputació de la base imposable.

Cal tenir en compte:

En aquestes caselles [01320] i [01321] es consignaran tots els ajustaments que corresponguin per les imputacions que realitzi l'UTE en aplicació de l'article 43 de la LIS, sempre que aquestes imputacions es duguin a terme a la data de finalització del període impositiu. Si les imputacions de l'UTE es realitzan durant el següent període impositiu conforme al que estableix l'article 46.2 de la LIS, els ajustaments que corresponguin per aquestes imputacions es consignaran en les caselles [01018] i [01019] «Unió temporal d'empreses, ajustaments per criteris d'imputació temporal (art. 46.2 LIS)».

Les unions temporals d'empreses també poden imputar als socis la reserva de capitalització que no hagin aplicat durant el període impositiu. Aquesta reducció no s'inclourà en la casella [01321], sinó que s'haurà d'incloure en la casella [01032] «Reserva de capitalització» de la pàgina 13 del model 200.

3. Unió temporal d'empreses ajustaments per rendes exemptes d'UTE que opera a l'estranger (caselles 00184 i 00544)

Els socis o empreses membres de l'UTE hauran de realitzar les següents correccions en les caselles [00184] i [00544] «Unió temporal d'empreses, ajustaments per rendes exemptes d'UTE que opera a l'estranger (art. 45.2 LIS)» de la pàgina 13 del model 200:

 • L'article 45.2 de la LIS  estableix que les empreses membres d'una unió temporal d'empreses que operi a l'estranger, podran acollir-se per les rendes procedents de l'estranger a l'exempció prevista en l'article 22 o a la deducció per doble imposició prevista en l'article 31 d'aquesta Llei, sempre que es compleixin els requisits allà establerts.

  A aquests efectes, els socis o empreses membres d'unions temporals d'empreses que operin a l'estranger consignaran en les caselles [00184] i [00544], els ajustaments que siguin procedents per l'obtenció d'aquestes rendes obtingudes a l'estranger, acollides a l'exempció de l'article 22 de la LIS o a la deducció per doble imposició prevista en l'article 31 de la LIS.

 • L'apartat 6 de la disposició transitòria setzena de la LIS estableix que en el cas d'una unió temporal d'empreses que, havent-se acollit al règim d'exempció previst en l'article 50 del RDLeg. 4/2004, segons redacció vigent per a períodes impositius iniciats amb anterioritat a 1 de gener de 2015, hagués obtingut rendes negatives netes a l'estranger que s'haguessin integrat en la base imposable de les entitats membres en períodes impositius iniciats amb anterioritat a 1 de gener de 2013, quan en successius exercicis la unió temporal obtingui rendes positives, les empreses membres integraran en la seva base imposable, amb caràcter positiu, la renda negativa prèviament imputada, amb el límit de l'import d'aquestes rendes positives.

  Per tant, en virtut de tot això, quan l'UTE obtingui rendes positives en successius períodes, els socis o empreses membres hauran de realitzar un ajustament positiu en la casella [00184] d'augments, per l'import de la renda negativa prèviament imputada, amb el límit de l'import d'aquestes rendes positives.

4. Ajustaments per rendes exemptes per participar a l'estranger en fórmules de col·laboració anàlogues als UTE (caselles 01022 i 01023)

La regulació prevista en l'apartat 6 de la disposició transitòria setzena de la LIS i en l'article 45.2 de la LIS, s'aplica en els mateixos termes establerts en l'apartat anterior, a les entitats que participin en obres, serveis o subministraments que realitzin o prestin a l'estranger mitjançant fórmules de col·laboració anàlogues a les unions temporals, per la qual cosa els seus socis o empreses membres hauran de realitzar els següents ajustaments en les caselles [01022] i [01023] «Unió temporal d'empreses, ajustaments per participar a l'estranger en fórmules de col·laboració anàlogues a les UTES (art. 45.2 LIS)» de la pàgina 13 del model 200:

 • En aplicació del disposat l'apartat 6 de la disposició transitòria setzena de la LIS, s'haurà de realitzar un ajustament positiu en la casella [01022] d'augments, per l'import de la renda negativa prèviament imputada, amb el límit de l'import d'aquestes rendes positives.

 • Segons el que disposa l'article 45.2 de la LIS, en les caselles [01022] i [01023] es consignaran els ajustaments que siguin procedents per l'obtenció de rendes obtingudes a l'estranger que s'acullin a l'exempció de l'article 22 de la LIS o a la deducció per doble imposició prevista en l'article 31 d'aquesta Llei.

5. Unió temporal d'empreses, ajustaments per l'aplicació dels criteris d'imputació temporal (caselles 01018 i 01019)

En virtut del que disposa l'article 46.2 de la LIS, si les imputacions que realitza l'UTE als seus socis en aplicació de l'article 43 de la LIS, es duen a terme durant el següent període impositiu al de finalització del període impositiu de l'UTE, s'haurà de consignar en les caselles [01018] i [01019] «Unió temporal d'empreses, ajustaments per criteris d'imputació temporal (art. 46.2 LIS)» tots els ajustaments que corresponguin a aquestes imputacions.

Igualment, s'inclourà en les caselles [01018] i [01019] l'ajustament a l'efecte d'anul·lar l'import incorporat en el seu resultat comptable de l'entitat membre procedent de la seva participació a l'UTE, encara que el mateix es realitzi en un període impositiu diferent del d'integració en la seva declaració de les imputacions que li corresponguin.