Salta al contingut principal
Manual pràctic de Societats 2021.

Determinació de la base imposable i de la quota íntegra (pàgines 13 i 14 del model 200)

1. Agrupacions d'interès econòmic espanyoles i unions temporals d'empreses

 1. L'entitat en règim especial té exclusivament socis o empreses membres residents en territori espanyol o no residents en aquest territori amb establiment permanent en el mateix.

  En aquest supòsit, l'entitat en règim especial ha d'imputar als seus socis o empreses membres residents la totalitat de la base imposable obtinguda durant el període impositiu, per la qual cosa no tributarà per l'impost sobre societats.

  Per tant:

  • Independentment de què la casella [00550] «Base imposable abans de l'aplicació de la reserva de capitalització i compensació de bases imposables» sigui positiva o negativa, l'entitat haurà de complimentar exclusivament, a més de la casella [00550], la casella [00552] «Base imposable »i la casella [00555] «Socis residents i no residents EP».

   En aquestes caselles es consignarà l'import de la base imposable obtinguda per l'entitat amb el seu signe, per la qual cosa:

   [00550] = [00552] = [00555]

  • En la casella [00547] «Compensació de bases imposables negatives períodes anteriors», l'entitat consignarà zero («0 »).

 2. L'entitat en règim especial té exclusivament socis o empreses membres no residents en territori espanyol.

  En aquest cas, l'entitat en règim especial sí que ha de tributar per l'impost sobre societats per la part de la base imposable imputable als seus socis. Per tant, haurà de liquidar l'impost sobre societats corresponent al període impositiu objecte de declaració per la totalitat de la base imposable obtinguda en el mateix, havent de distingir:

  • Si la base imposable obtinguda abans de la compensació de bases imposables negatives, resulta negativa o zero:

   • Per determinar la base imposable, l'entitat haurà de consignar l'import de la base imposable en la casella [00550] «Base imposable abans de l'aplicació de la reserva de capitalització i compensació de bases imposables», amb el seu signe.

    L'import que figura en la casella [00550] haurà de consignar-se, igualment, en les caselles [00552] «Base imposable» i [00556] «Socis no residents», per la qual cosa:

    [00550] = [00552] = [00556]

    En la casella [00547] «Compensació de bases imposables negatives períodes anteriors» es consignarà zero («0 »).

   • Quant al càlcul de la quota íntegra, l'entitat consignarà en la casella [00558] «Tipus de gravamen», amb caràcter general, el tipus de gravamen del 25 per cent, llevat que l'entitat apliqui algun dels tipus de gravamen especials recollits en la normativa de l'Impost, cas en què haurà de consignar el mateix.

    Finalment, en les caselles [00562] «Base imposable», [00582] «Quota íntegra ajustada positiva» i [00592] «Quota líquida positiva» es consignarà zero («0 »), complimentant, si escau, amb el seu import corresponent, les caselles relatives a les retencions (caselles [01785] i següents) de l'exercici, recollides en l'apartat «Quota de l'exercici per ingressar o per retornar »de la pàgina 14 bis del model 200.

  • Si la base imposable obtinguda abans de la compensació de bases imposables negatives, resulta positiva:

   • Per determinar la base imposable, l'entitat haurà de consignar el seu import en la casella [00550] «Base imposable abans de l'aplicació de la reserva de capitalització i compensació de bases imposables».

    La quantia consignada en la casella [00550] podrà ser minorada en l'import de les bases imposables negatives de períodes anteriors que siguin objecte de compensació consignant en la casella [00547] «Compensació de bases imposables negatives de períodes anteriors» de la pàgina 13 del model 200, l'import recollit en la mateixa casella [00547] del quadre «Detall de la compensació de bases imposables negatives» de la pàgina 15 del model 200.

    L'import consignat en la casella [00550], es minorarà en l'import recollit en la casella [00547], tenint en compte que no pot resultar una xifra negativa.

    Finalment, el resultat d'aquesta operació es traslladarà a les caselles [00552] «Base imposable» i [00556] «Socis no residents», per la qual cosa:

    [00552] = [00556]

   • Quant al càlcul de la quota íntegra, l'entitat consignarà en la casella [00558] «Tipus de gravamen», amb caràcter general, el tipus de gravamen del 25 per cent, llevat que l'entitat apliqui algun dels tipus de gravamen especials recollits en la normativa de l'Impost, cas en què haurà de consignar el mateix.

    Per tant, per als casos en els que l'entitat apliqui el tipus de gravamen general del 25 per cent, la casella [00562] «Quota íntegra» es calcularà de la següent manera:

    [00562] = [00556] x 25%

    A continuació, l'entitat haurà de calcular els imports a consignar en les caselles [00582] «Quota íntegra ajustada positiva» i [00592] «Quota líquida positiva» de la pàgina 14 del model 200, per a la qual cosa haurà de complimentar els imports de les bonificacions i deduccions aplicables, si escau, en la liquidació del període impositiu objecte de declaració (caselles [00567] a [00581] i [00583] a [01041]), segons les normes generals que resultin d'aplicació.

    Finalment, haurà de consignar, si escau, l'import corresponent a les retencions (caselles [01785] i següents) de l'exercici, recollides en l'apartat «Quota de l'exercici per ingressar o per retornar »de la pàgina 14 bis del model 200.

 3. L'entitat en règim especial té socis o empreses membres residents o no residents amb establiment permanent i socis o empreses membres no residents en territori espanyol.

  En aquest supòsit l'entitat en règim especial haurà de determinar la part de base imposable i altres conceptes liquidatoris que sigui procedent imputar als socis o empreses membres residents en territori espanyol o no residents amb establiment permanent i que, per tant, no són objecte de liquidació per la mateixa.

  Al seu torn, haurà de determinar la part de base imposable i altres conceptes liquidatoris que han de ser objecte de liquidació per la pròpia entitat en règim especial al no ser objecte d'imputació als socis o empreses membres per no ser residents en territori espanyol:

  • Si la base imposable obtinguda abans de la compensació de bases imposables negatives, resulta negativa o zero:

   • Per determinar la base imposable, l'entitat haurà de consignar el seu import en la casella [00550] «Base imposable abans de l'aplicació de la reserva de capitalització i compensació de bases imposables», amb el seu signe.

    Sobre aquest import s'aplicarà tant el percentatge d'imputació als socis o membres residents en territori espanyol o no residents amb establiment permanent (casella [00060] de la pàgina 24 del model 200), com el que correspongui als socis o membres no residents en territori espanyol (100 – casella [00060]) / 100).

    D'aquesta manera, els imports resultants d'aplicar cadascun dels dos percentatges, s'hauran de consignar en les caselles [00555] «Socis residents i no residents EP» i [00556] «Socis no residents» amb signe menys (-) si escau.

    En la casella [00547] «Compensació de bases imposables negatives en períodes anteriors» es consignarà zero («0 »), en qualsevol cas.

    Per tant, l'import a consignar en la casella [00552] «Base imposable» serà la suma algebraica de les caselles [00555] i [00556]:

    [00552]= [00555]+ [00556]

   • Quant al càlcul de la quota íntegra, l'entitat consignarà en la casella [00558] «Tipus de gravamen», amb caràcter general, el tipus de gravamen del 25 per cent, llevat que l'entitat apliqui algun dels tipus de gravamen especials recollits en la normativa de l'Impost, cas en què haurà de consignar el mateix.

    En les caselles [00562] «Base imposable», [00582] «Quota íntegra ajustada positiva» i [00592] «Quota líquida positiva» es consignarà zero («0 »), en qualsevol cas.

    Finalment, s'haurà de tenir en compte que a la resta de pàgines del model 200 corresponents a la liquidació de l'impost sobre societats, l'entitat haurà de consignar els imports pels conceptes que siguin procedents i que, en qualsevol cas, corresponguin als que no hagin de ser objecte d'imputació als socis o membres residents en territori espanyol.

  • Si la base imposable obtinguda abans de la compensació de bases imposables negatives, resulta positiva:

   • Per determinar la base imposable, l'entitat haurà de consignar el seu import en la casella [00550] «Base imposable abans de l'aplicació de la reserva de capitalització i compensació de bases imposables».

    La quantia consignada en la casella [00550] podrà ser minorada en l'import de les bases imposables negatives de períodes anteriors que siguin objecte de compensació consignant en la casella [00547] «Compensació de bases imposables negatives de períodes anteriors» de la pàgina 13 del model 200 l'import recollit en la mateixa casella [00547] del quadre «Detall de la compensació de bases imposables negatives» de la pàgina 15 del model 200.

    El resultat d'aquesta minoració, que no podrà ser negatiu, es consignarà en la casella [00552] «Base imposable».

    Sobre l'import consignat en la casella [00552] s'aplicarà tant el percentatge d'imputació als socis o membres residents en territori espanyol o no residents amb establiment permanent (casella [00060] de la pàgina 24 del model 200), com el que correspongui als socis o membres no residents en territori espanyol (100 – casella [00060]) / 100).

    D'aquesta manera, els imports resultants d'aplicar cadascun dels dos percentatges, s'hauran de consignar en les caselles [00555] «Socis residents i no residents EP» i [00556], «Socis no residents».

    L'import a consignar en la casella [00552] «Base imposable» serà la suma algebraica de les caselles [00555] i [00556]:

    [00552]= [00555]+ [00556]

   • Quant al càlcul de la quota íntegra, l'entitat consignarà en la casella [00558] «Tipus de gravamen», amb caràcter general, el tipus de gravamen del 25 per cent, llevat que l'entitat apliqui algun dels tipus de gravamen especials recollits en la normativa de l'Impost, cas en què haurà de consignar el mateix.

    Per als casos en els que l'entitat apliqui el tipus de gravamen general del 25 per cent, la casella [00562] «Quota íntegra» es calcularà de la següent manera:

    [00562] = [00556] x 25%

    En cas que l'import de la casella [00552] sigui zero, es consignarà zero («0 ») en les caselles [00555], [00556], [00562], [00582] i [00592].

    Tant si l'import de la casella [00552] és zero o una quantitat positiva:

    • L'entitat haurà de calcular els imports a consignar en les caselles [00582] «Quota íntegra ajustada positiva» i [00592] «Quota líquida positiva» de la pàgina 14 del model 200, per a la qual cosa haurà de complimentar els imports de les bonificacions i deduccions aplicables, si escau, en la liquidació del període impositiu objecte de declaració (caselles [00567] a [00581] i [00583] a [01041]), segons les normes generals que resultin d'aplicació. S'haurà de tenir en compte que només poden aplicar-se en la liquidació, aquelles deduccions i bonificacions que no hagin hagut de ser objecte d'imputació als socis o empreses membres residents en territori espanyol o no residents amb establiment permanent.

     Finalment, en l'apartat de la «Quota de l'exercici per ingressar o tornar» de la pàgina 14 bis del model 200 (caselles [01785] i següents), s'inclouran els imports de retencions que correspongui aplicar a la liquidació de l'entitat en règim especial al no ser objecte d'imputació als socis o empreses membres residents en territori espanyol.

    • Així mateix, l'entitat que apliqui el règim especial haurà de tenir en compte que a la resta de pàgines del model 200 corresponents a la liquidació de l'impost sobre societats, l'entitat haurà de consignar els imports pels conceptes que siguin procedents i que, en qualsevol cas, corresponguin a aquells que no hagin de ser objecte d'imputació als socis o empreses membres residents en territori espanyol o no residents amb establiment permanent.

2. Agrupacions europees d'interès econòmic

Quan l'entitat declarant sigui una agrupació europea d'interès econòmic a la que sigui d'aplicació durant el període impositiu objecte de declaració el règim tributari especial del Capítol II del Títol VII de la LIS, atès que imputa en la seva totalitat als seus socis, siguin o no residents en territori espanyol, la base imposable, sigui positiva o negativa, i els altres conceptes liquidatoris, l'import que consigni en la casella [00550] «Base imposable abans de l'aplicació de la reserva de capitalització i compensació de bases imposables negatives» de la pàgina 13 del model 200, el traslladarà a la casella [00552] «Base imposable» de la mateixa pàgina, amb el seu signe.

En la casella [00547] «Compensació de bases imposables negatives períodes anteriors», consignarà zero («0 »).

Cal tenir en compte:

L'entitat declarant no haurà de complimentar cap altra casella de les recollides en les pàgines del model 200 corresponents a la liquidació de l'impost sobre societats, que sigui posterior a la casella [00552] «Base imposable».