Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Societats 2021

Operacions a què s'aplica el règim especial

Regulació:Articles 76 a 87 LIS

Aquest règim tributari especial, tret que expressament s'indiqui el contrari a través de la comunicació a l'Administració tributària, s'aplica, entre altres, a les següents operacions:

 1. A l'operació de fusió per la qual:

  • Una o diverses entitats transmeten en bloc a una altra entitat ja existent, com a conseqüència i en el moment de la seva dissolució sense liquidació, els seus respectius patrimonis socials, mitjançant l'atribució als seus socis de valors representatius del capital social de l'altra entitat i, en el seu cas, d'una compensació en diners que no excedeixin del 10 per cent del valor nominal o, a falta de valor nominal, d'un valor equivalent al nominal dels esmentats valors deduït de la seva comptabilitat.

  • Dos o més entitats transmeten en bloc a una altra de nova, com a conseqüència i en el moment de la seva dissolució sense liquidació, la totalitat dels seus patrimonis socials, mitjançant l'atribució als seus socis de valors representatius del capital social de la nova entitat i, en el seu cas, d'una compensació en diners que no excedeixin del 10 per cent del valor nominal o, a falta de valor nominal, d'un valor equivalent al nominal dels esmentats valors deduït de la seva comptabilitat.

  • Una entitat transmet, com a conseqüència i en el moment de dissolució sense liquidació, el conjunt del seu patrimoni social a l'entitat que és titular de la totalitat dels valors representatius de la seva capital social.

 2. A l'operació de escissió per la qual:

  • Una entitat divideix en dos o més parts la totalitat del seu patrimoni social i els transmet en bloc a dos o més entitats ja existents o noves, com a conseqüència de la seva dissolució sense liquidació, mitjançant l'atribució als seus socis, d'acord amb una norma proporcional, de valors representatius del capital social de les entitats adquirents de l'aportació i, en el seu cas, d'una compensació en diners que no excedeixin del 10 per cent del valor nominal o, a falta de valor nominal, d'un valor equivalent al nominal dels esmentats valors deduït de la seva comptabilitat.

  • Una entitat segrega una o diverses parts del seu patrimoni social que formin branques d'activitat i les transmet en bloc a una o diverses entitats de nova creació o ja existents, mantenint en el seu patrimoni almenys una branca d'activitat en l'entitat transmitent, o bé participacions en el capital d'altres entitats que li confereixin la majoria del capital social d'aquestes, rebent a canvi valors representatius del capital social de l'entitat adquirent, que s'hauran d'atribuir als seus socis en proporció amb les seves respectives participacions, reduint el capital social i reserves en la quantia necessària, i, en el seu cas, una compensació en diners en els termes de la lletra anterior.

  • Una entitat segrega una part del seu patrimoni social, constituïda per participacions en el capital d'altres entitats que confereixin la majoria del capital social en aquestes, i les transmet en bloc a una o diverses entitats de nova creació o ja existents, mantenint en el seu patrimoni, almenys, participacions de similars característiques en el capital d'altra o altres entitats o bé una branca d'activitat, rebent a canvi valors representatius del capital social d'aquestes últimes, que s'hauran d'atribuir als seus socis en proporció amb les seves respectives participacions, reduint el capital social i les reserves en la quantia necessària i, en el seu cas, una compensació en diners en els termes del primer punt anterior.

 3. A l'operació de aportació no dinerària de branques d'activitat per la qual una entitat aporta, sense ser dissolta, a una altra entitat de nova creació o ja existent la totalitat o una o més branques d'activitat, rebent a canvi valors representatius del capital social de l'entitat adquirent.

  S'entendrà per branca d'activitat el conjunt d'elements patrimonials que siguin susceptibles de constituir una unitat econòmica autònoma determinant d'una explotació econòmica, és a dir, un conjunt capaç de funcionar pels seus propis mitjans.

 4. L'operació de canvi de valors representatius del capital social per la qual una entitat adquireix una participació en el capital social d'altra que li permet obtenir la majoria dels drets de vot en ella o, si ja disposa de l'esmentada majoria, adquirir una participació més gran, mitjançant l'atribució als socis, a canvi dels seus valors, d'altres de representatius del capital social de la primera entitat i, en el seu cas, d'una compensació en diners que no excedeixin del 10 per cent del valor nominal o, a falta de valor nominal, d'un valor equivalent al nominal dels esmentats valors deduït de la seva comptabilitat.

 5. A opció del contribuent, a les aportacions no dineràries en les quals es presentin els següents requisits:

  • Que l'entitat que rep l'aportació sigui resident en territori espanyol o realitzi activitats en aquest per mitjà d'un establiment permanent al qual s'afectin els béns aportats.

  • Que una vegada realitzada l'aportació l'entitat aportante participi en els fons propis de l'entitat que rep l'aportació en, almenys, el 5 per cent.

 6. A les operacions en les quals intervinguin contribuents de l'Impost sobre Societats que no tinguin la forma jurídica de societat mercantil, sempre que produeixin resultats equivalents als derivats de les operacions citades en els apartats anteriors.

 7. A les operacions de canvi de domicili social d'una Societat Europea o una Societat Cooperativa Europea d'un Estat membre a un altre de la Unió Europea, respecte dels béns i drets situats en territori espanyol que quedin afectats posteriorment a un establiment permanent situat a l'esmentat territori.

 8. Finalment, la disposició addicional vuitena del LIS estableix que aquest règim fiscal especial és també aplicable a les transmissions del negoci o d'actius o passius realitzades per entitats de crèdit a favor d'una altra entitat de crèdit, a l'empara de la normativa de reestructuració bancària, encara que no es corresponguin amb les operacions esmentades en els apartats anteriors.