Salta al contingut principal
Manual pràctic de Societats 2021.

Caràcters de la declaració (pàgina 1 del model 200)

  • Casella [00035] Aplicació règim especial de les fusions, escissions, aportacions d'actius i bescanvi de valors (Capítol VII, Títol VII LIS )

    Marcaran aquesta casella les entitats que realitzin les operacions a les que els resulti aplicable el règim tributari especial de les fusions, escissions, aportacions d'actius, bescanvi de valors i canvi de domicili social d'una Societat Europea o una societat cooperativa Europea d'un Estat membre a un altre de la Unió Europea, segons el que preveu el Capítol VII del Títol VII de la LIS.

    Cal tenir en compte:

    Aquesta casella només haurà de marcar-se si durant el període impositiu objecte de declaració, l'entitat ha realitzat alguna de les operacions a les que resulta aplicable aquest règim tributari especial.

  • Casella [00062] Règim fiscal d'operacions d'aportació d'actius a societats per a la gestió d'actius (Llei 8/2012)

    Marcaran aquesta casella les societats que realitzin operacions d'aportació d'actius a societats per a la gestió d'actius a què es refereix el Capítol II de la Llei 8/2012, de 30 d'octubre, sobre sanejament i venda dels actius immobiliaris del sector financer. Segons el que disposa l'article 8 de la Llei 8/2012, a aquestes operacions se'ls aplicarà el règim especial de les fusions, escissions, aportacions d'actius, bescanvi de valors i canvi de domicili social regulat en el Capítol VII del Títol VII de la LIS.