Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Societats 2021

Deduccions de la quota íntegra

Regulació:Article 100.10 LIS

Seran deduïbles de la quota íntegra:

 1. Els impostos o gravàmens de naturalesa idèntica o anàloga a l'Impost sobre Societats, efectivament satisfets, en la part que correspongui amb la renda positiva imputada en la base imposable.

  En els impostos efectivament satisfets s'inclouen els pagats tant per l'entitat no resident com per les seves participades en, almenys, un 5 per cent.

 2. El impost o gravamen efectivament satisfet a l'estranger per raó de la distribució dels dividends o participacions en beneficis, en la part que correspongui amb la renda positiva inclosa anteriorment en la base imposable.

  Quan la participació sobre l'entitat no resident sigui indirecta a través d'altra o altres entitats no residents, deduiran l'impost o gravamen de naturalesa idèntica o anàloga a l'Impost sobre Societats efectivament satisfet per aquella o aquelles en la part que correspongui a la renda positiva imputada anteriorment en la base imposable.

  Aquestes deduccions es practicaran encara que els impostos corresponguin a períodes impositius diferents a aquell en què es va realitzar la imputació.

  No seran deduïbles els impostos o gravàmens satisfets en països o territoris qualificats com a jurisdiccions no cooperatives.

  La suma de les deduccions contemplades en les lletres a) i b) anteriors, no podrà excedir de la quota íntegra que a Espanya correspondria pagar per la renda positiva inclosa en la base imposable.

Emplenament del model 200

L'import d'aquestes deduccions s'haurà de consignar en la casella [00575] «Transparència fiscal internacional (art. 100.10 LIS)» de la pàgina 14 del model 200 (consulti més endavant en l'apartat d'emplenament del model 200 en el règim de transparència fiscal internacional, el punt «Deduccions en la quota íntegra (pàgina 14 del model 200)»).