Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Societats 2021

Import de la renda a imputar

Regulació:Article 100.8 i 100.11 LIS

  • Para calcular l'import de la renda positiva a imputar en la base imposable, s'aplicaran els principis i criteris establerts en el LIS i en les restants disposicions relatives a aquest Impost per a la determinació de la base imposable.

    A aquests efectes s'utilitzarà el tipus de canvi vigent al tancament de l'exercici social de l'entitat no resident en territori espanyol.

    En cap cas no s'imputarà una quantitat superior a la renda total de l'entitat no resident o a l'obtinguda a través de l'establiment permanent.

    El import de la renda positiva a incloure en la base imposable es determinarà en proporció a la participació en els resultats i, en el seu defecte, en proporció amb la participació en el capital, els fons propis o els drets de vot.

  • En el supòsit que l'entitat transmeti la seva participació, directa o indirecta, para calcular l'import de la renda derivada de l'esmentada transmissió, el valor d'adquisició s'incrementarà en l'import dels beneficis socials que, sense efectiva distribució, es corresponguin amb rendes que haguessin estat imputades als socis com rendes de les seves accions o participacions en el període de temps comprès entre la seva adquisició i transmissió.A aquests efectes, l'import dels beneficis socials referits anteriorment, es reduirà en un 5 per cent en concepte de despeses de gestió referits a les esmentades participacions.

    Si es tracta d'una entitat patrimonial en els termes establerts a l'article 5.2 del LIS, el valor de transmissió a computar serà com a mínim, el valor del patrimoni net que correspongui als valors transmesos resultant de l'últim balanç tancat, una vegada substituït el valor comptable dels actius pel valor que tindrien a efectes de l'Impost sobre el Patrimoni o pel valor de mercat si aquest fos inferior.