Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Societats 2021

Obligació d'informació

Regulació:Article 100.12 LIS

Les entitats que apliquin el règim especial hauran de presentar conjuntament amb la declaració de l'Impost sobre Societats, les següents dades relatives a l'entitat no resident en territori espanyol:

  1. Nom o raó social i lloc del domicili social.

  2. Relació d'administradors i lloc del seu domicili fiscal.

  3. El balanç, el compte de pèrdues i guanys i la memòria.

  4. Import de la renda positiva que hagi de ser objecte d'imputació en la base imposable.

  5. Justificació dels impostos satisfets respecte de la renda positiva que hagi de ser objecte d'imputació en la base imposable.

En el cas de establiments permanents, el contribuent haurà d'aportar conjuntament amb la declaració d'aquest Impost les dades a què es refereixen les lletres d) i e) anteriors, així com registres comptables de les operacions que realitzin i dels actius i passius afectes als mateixos.