Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Societats 2021

Rendes no imputables en la base imposable

Regulació: Article 100.4, 100.5 i 100.9 LIS

No s'imputaran en la base imposable les següents rendes:

  1. La renda positiva prevista en la lletra i) de l'article 100.3 del LIS quan almenys dos terços dels ingressos derivats de les activitats creditícies, financeres, asseguradores o de prestació de serveis realitzades per l'entitat no resident procedeixin d'operacions efectuades amb persones o entitats no vinculades en el sentit de l'article 18 del LIS.

  2. Les rendes previstes a l'article 100.3 del LIS quan la suma dels seus imports sigui inferior al 15 per cent de la renda total obtinguda per l'entitat no resident o l'establiment permanent.

    No obstant això, s'imputaran en tot cas les rendes a què es refereix la lletra i) de l'article 100.3 del LIS sense perjudici que, així mateix, siguin preses en consideració a efectes de determinar la suma a què es refereix el paràgraf anterior.

  3. Les rendes que fa referència l'article 100.3 del LIS, quan es corresponguin amb despeses fiscalment no deduïbles de entitats residents en territori espanyol.

  4. Els dividends o participacions en beneficis en la part que correspongui a la renda positiva que hagi estat inclosa en la base imposable.A aquests efectes, l'import dels dividends o participacions en beneficis es reduirà en un 5 per cent en concepte de despeses de gestió referits a les esmentades participacions, tret que es presentin les circumstàncies establertes a l'article 21.11 del LIS.El mateix tractament s'aplicarà als dividends a compte.