Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Societats 2021

Exempció sobre dividends i rendes derivades de la transmissió de valors representatius dels fons propis d'entitats

L'article 65 de la Llei 11/2020, de 30 de desembre, de Pressupostos Generals de l'Estat per a l'any 2021, amb efectes per als períodes impositius que s'iniciïn a partir d'1 de gener de 2021 que no hagin acabat a l'entrada en vigor d'aquesta llei (01-01-2021) i vigència indefinida, introdueix les següents modificacions en la LIS:

  1. L'apartat Dos modifica el primer paràgraf de la lletra a) de l'article 21.1 del LIS i la lletra a) de l'article 21.6 del LIS, per establir que estaran exempts els dividends o participacions en beneficis d'entitats, quan es compleixi el requisit que el percentatge de participació, directa o indirecta, en el capital o en els fons propis de l'entitat sigui, almenys, del 5 per cent, eliminant el requisit alternatiu que el valor d'adquisició de la participació sigui superior a 20 milions d'euros.

  2. En relació amb l'anterior, l'apartat Seis afegeix al LIS la disposició transitòria quarantena per regular un règim transitori a aplicar per un període de 5 anys a les participacions adquirides en els períodes impositius iniciats anteriorment a l'1 de gener de 2021, que tingués un valor d'adquisició superior a 20 milions d'euros, sense assolir el percentatge del 5 per cent establert a l'article 21.1 a) del LIS.

  3. D'altra banda, l'apartat Dos afegeix a l'article 21 del LIS l'apartat 10 que estableix que l'import dels dividends o participacions en beneficis d'entitats i l'import de la renda positiva obtinguda en la transmissió de la participació en una entitat i en la resta de supòsits a què es refereix l'article 21.3 de l'esmentada Llei, als quals resulti d'aplicació l'exempció prevista en el mateix es redueixi, a efectes de l'aplicació de l'esmentada exempció, en un 5 per cent en concepte de despeses de gestió referits a les esmentades participacions, i l'apartat 11 que assenyala que la reducció del 5 per cent aplicable a dividends o participacions en beneficis d'entitats a què es refereix l'esmentat apartat 10, no s'aplicarà quan es presentin les següents circumstàncies:

    1. Els dividends o participacions en beneficis siguin percebuts per una entitat l'import net de la qual de la xifra de negocis haguda en el període impositiu immediat anterior sigui inferior a 40 milions d'euros, sempre que l'esmentada entitat compleixi els requisits establerts en la lletra a) de l'article 21.11 del LIS.

    2. Els dividends o participacions en beneficis procedeixin d'una entitat constituïda posteriorment a l'1 de gener de 2021 en la qual s'ostenti, de forma directa i des de la seva constitució, la totalitat del capital o els fons propis.

    3. Els dividends o participacions en beneficis es percebin en els períodes impositius que concloguin en els 3 anys immediats i successius a l'any de constitució de l'entitat que els distribueixi.

  4. Finalment, s'afegeix per l'apartat Cuatro un paràgraf al final de l'article 64 del LIS que estableix que no seran objecte d'eliminació els imports que s'hagin d'integrar a les bases imposables individuals per aplicació de l'establecideo a l'article 21.10 del LIS.