Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Societats 2021

Transparència fiscal internacional

L'article 65.Cinco de la Llei 11/2020, de 30 de desembre, de Pressupostos Generals de l'Estat per a l'any 2021, amb efectes per als períodes impositius que s'iniciïn a partir d'1 de gener de 2021 que no hagin acabat a l'entrada en vigor d'aquesta Llei (01-01-2021) i vigència indefinida, va modificar els apartats 10 i 12 de l'article 100 de la LIS (posteriorment, la Llei 11/2021, de 9 de juliol, de mesures de prevenció i lluita contra el frau fiscal, va canviar la numeració i els esmentats apartats van passar a ser els números 9 i 11, respectivament):

  1. Es modifica l'apartat 10 (actualment, apartat 9) que estableix que no s'integraran en la base imposable els dividends o participacions en beneficis a la part que correspongui a la renda positiva que hagi estat inclosa en la base imposable, incorporant-se, que a aquests efectes, l'import dels dividends o participacions en beneficis es reduirà en un 5 per cent en concepte de despeses de gestió referides a les esmentades participacions, tret que es presentin les circumstàncies establertes a l'article 21.11 del LIS.

  2. Es modifica també l'apartat 12 de l'article 100 del LIS (actualment, apartat 11) que estableix que per calcular la renda derivada de la transmissió de la participació, directa o indirecta, el valor d'adquisició s'incrementarà en l'import dels beneficis socials que, sense efectiva distribució, es corresponguin amb rendes que haguessin estat imputades als socis com rendes de les seves accions o participacions en el període de temps comprès entre la seva adquisició i transmissió, incorporant-se, a aquests efectes, que l'import dels beneficis socials a què es refereix aquest apartat es reduirà en un 5 per cent en concepte de despeses de gestió referides a les esmentades participacions.

Posteriorment, la Llei 11/2021, de 9 de juliol, de mesures de prevenció i lluita contra el frau fiscal, amb efectes per als períodes impositius que s'iniciïn a partir d'1 de gener de 2021, per tal de traslladar la Directiva (UE) 2016/1164, del Consell, de 12 de juliol de 2016, introdueix les següents modificacions a l'article 100 del LIS:

  1. Es modifica l'apartat 1 per establir que la imputació de rendes que es produeix per aplicació del règim de transparència fiscal internacional, no només afecta a les obtingudes per entitats participades pel contribuent, sinó també a les obtingudes pels seus establiments permanents a l'estranger.S'especifica també, en l'apartat 7, que tractant-se d'establiments permanents, la imputació es realitzarà en el període impositiu en què s'obtinguin les rendes.Així mateix, es modifica l'apartat 12 per afegir la documentació que s'haurà d'aportar juntament amb la declaració de l'Impost sobre Societats, per les rendes obtingudes pels esmentats establiments permanents.

  2. Es modifica també l'apartat 2 per a eliminar la regla relativa als dividends, participacions o rendes derivades de la transmissió de participacions continguda en el anterior article 100.4 del LIS.

  3. Així mateix, es modifica l'apartat 3 per a introduir diversos tipus de renda susceptibles de ser objecte d'imputació en aquest règim de transparència fiscal internacional, tals com les derivades d'operacions d'arrendament financer o d'activitats d'assegurances, bancàries i altres activitats financeres.A més, en relació amb les rendes d'activitats creditícies, financeres, asseguradores i de prestació de serveis regulades en la lletra i) de l'article 100.3 del LIS, es modifica el percentatge que suposa que les mateixes no s'incloguin, passant del 50 per cent 2 terços.

  4. Se suprimeix en l'apartat 4 la regla en virtut de la qual no s'imputaven les rendes previstes en la lletra b) i i) de la redacció original de l'apartat 3 de l'article 100 del LIS, quan es tractés de valors derivats de la participació en el capital o en els fons propis d'entitats que atorguin, almenys, el 5 per cent del capital d'una entitat i es posseeixin durant un termini mínim d'un any, amb la finalitat de dirigir i gestionar la participació.

  5. Es necessita en l'apartat 5 que les rendes de la lletra i) de l'apartat 3 de l'article 100 del LIS es tindran en consideració a efectes de determinar si la suma dels imports de les rendes previstes en aquest règim és inferior al 15 per cent de la renda obtinguda per l'entitat no resident o establiment permanent.

  6. Es modifica en l'apartat 15 (anteriorment, apartat 16), suprimint la referència a l'acreditació de què la constitució i operativa respongui a motius econòmics vàlids. També s'assenyala que la regulació prevista en aquest article no és aplicable quan l'entitat no resident o l'establiment permanent sigui resident o se situa en un altre Estat Membre de la Unió Europea o formi part de l'Acord de l'Espai Econòmic Europeu.