Salta al contingut principal
Manual de Tributació de No Residents (juliol 2024)

Annex IV. Jurisdiccions no cooperatives

Normativa: Disposició addicional primera i dècima i disposició transitòria segona de la Llei 36/2006, de 29 de novembre, de mesures per a la prevenció del frau fiscal (en redacció donada per Llei 11/2021, de 9 de juliol, de mesures de prevenció i lluita contra el frau fiscal, amb efectes des de l'11 de juliol de 2021 )

Ordre HFP/115/2023, de 9 de febrer, per la qual es determinen els països i territoris, així com els règims fiscals perjudicials, que tenen la consideració de jurisdiccions no cooperatives.

En línia amb els nous paràmetres internacionals, s'adequa el terme de paradisos fiscals al de jurisdiccions no cooperatives. Les referències efectuades en la normativa a paradisos fiscals, a països o territoris amb els que no existeixi efectiu intercanvi d'informació, o de nul·la o baixa tributació s'entendran efectuades a la definició de jurisdicció no cooperativa i les referències normatives efectuades a Estats amb els que existeixi un efectiu intercanvi d'informació tributària o en matèria tributària, s'entendran efectuades a Estats amb els que existeixi normativa sobre assistència mútua en matèria d'intercanvi d'informació tributària en els termes previstos en la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària, que sigui d'aplicació.

Als efectes de la Llei 58/2003 General Tributària, s'entendrà per assistència mútua el conjunt d'accions d'assistència, col·laboració, cooperació i d'altres de naturalesa anàloga que l'Estat espanyol presti, rebi o desenvolupi amb la Unió Europea i altres entitats internacionals o supranacionals, i amb uns altres Estats en virtut de la normativa sobre assistència mútua entre els Estats membres de la Unió Europea o en el marc dels convenis per evitar la doble imposició o d'uns altres convenis internacionals.

Tindran la consideració de jurisdiccions no cooperatives els països i territoris, així com els règims fiscals perjudicials, que es determinin mitjançant Ordre Ministerial conforme a uns criteris preestablerts.

La relació de països i territoris que tenen la consideració de jurisdiccions no cooperatives es podrà actualitzar tenint en compte els següents criteris:

 1. En matèria de transparència fiscal:
  1. L'existència amb aquest país o territori de normativa sobre assistència mútua en matèria d'intercanvi d'informació tributària en els termes previstos en la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària, que sigui d'aplicació

  2. El compliment d'un efectiu intercanvi d'informació tributària amb Espanya.

  3. El resultat de les avaluacions ''inter pareixes'' realitzades pel Fòrum Global de Transparència i Intercanvi d'Informació amb Fines Fiscals.

  4. L'efectiu intercanvi d'informació relativa al titular real, definit en els termes de la normativa espanyola en matèria de prevenció de blanqueig de capitals i finançament del terrorisme.

  Als efectes d'aquesta lletra a) s'entén per efectiu intercanvi d'informació, l'aplicació de la normativa sobre assistència mútua en matèria d'intercanvi d'informació tributària tenint en compte els termes de referència aprovats pel Fòrum Global de Transparència i Intercanvi d'Informació amb Fines Fiscals.

 2. Que facilitin la celebració o existència d'instruments o de societats extraterritorials, dirigits a l'atracció de beneficis que no reflecteixin una activitat econòmica real en aquests països o territoris.

 3. L'existència de baixa o nul·la tributació.

  Existeix baixa tributació quan al país o territori de què es tracti s'apliqui un nivell impositiu efectiu considerablement inferior, inclòs el tipus zero, a l'exigit a Espanya en un impost idèntic o anàleg a l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques, a l'impost sobre societats o a l'Impost sobre la Renda de no Residents.

  Existeix nul·la tributació quan al país o territori de què es tracti no s'apliqui un impost idèntic o anàleg a l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques, a l'impost sobre societats o a l'Impost sobre la Renda de no Residents, segons correspongui.

Tindran la consideració d'impost idèntic o anàleg els tributs que tinguin com a finalitat la imposició de la renda, si més no parcialment, independentment del fet que l'objecte del mateix el constitueixi la pròpia renda, els ingressos o qualsevol altre element indiciari d'aquesta.

La relació de règims fiscals perjudicials que tenen la consideració de jurisdiccions no cooperatives es podrà actualitzar tenint en compte els criteris del Codi de Conducta en matèria de Fiscalitat Empresarial de la Unió Europea o del Fòrum de Règims Fiscals Perjudicials de l'OCDE.

La normativa de cada tribut podrà establir especialitats en l'aplicació d'aquestes normes.

Respecte d'aquells països o territoris que tinguin la consideració de jurisdiccions no cooperatives amb els que Espanya tingui subscrit un conveni per evitar la doble imposició que es trobi vigent, la normativa tributària relacionada amb les jurisdiccions no cooperatives resultarà també d'aplicació, en la mesura en què no sigui contrària a les disposicions de l'esmentat conveni.

En tant no es determinin per Ordre Ministerial els països o territoris que tenen la consideració de jurisdicció no cooperativa, tindran aquesta consideració els països o territoris previstos en el Reial decret 1080/1991, de 5 de juliol.

Des del 2 de febrer de 2003, data d'entrada en vigor del Reial decret 116/2003, de 31 de gener, es va incorporar al Reial decret 1080/1991 una disposició segons la qual deixaran de tenir la consideració de  jurisdicció no cooperativa aquells països o territoris que signin amb Espanya un conveni per evitar la doble imposició internacional amb clàusula d'intercanvi d'informació o un acord d'intercanvi d'informació en matèria tributària en el que expressament s'estableixi que deixen de tenir aquesta consideració, des del moment en què aquests convenis o acords s'apliquin.

Els països o territoris als que es refereix el paràgraf anterior tornaran a tenir la consideració de paradís fiscal a partir del moment en què tals convenis o acords deixin d'aplicar-se

Sobre la base dels paràgrafs anteriors han sortit de la llista original els següents territoris: Principat d'Andorra, Antilles Neerlandeses, Aruba, República de Xipre, Unió dels Emirats Àrabs, Hong-Kong, Les Bahames, Barbados, Jamaica, República de Malta, República de Trinitat i Tobago, Gran Ducat de Luxemburg, Sultanat d'Oman, República de Panamà, República de San Marino i República de Singapur.

En conseqüència, la llista de territoris del Reial decret 1080/1991, amb les modificacions derivades i que es derivin del que estableix el Reial decret 116/2003, seguirà sent d'aplicació en tant no s'aprovi mitjançant Ordre Ministerial una nova relació de països i territoris amb la consideració de jurisdicció no cooperativa.

L'Ordre HFP/115/2023, de 9 de febrer, aprova una nova relació de  països i territoris que tenen la consideració de jurisdiccions no cooperatives.

L'Ordre entra en vigor l'11 de febrer de 2023 i serà d'aplicació als tributs sense període impositiu meritats a partir de seu entrada en vigor i als altres tributs període impositiu del qual s'iniciï des d'aquell moment.

No obstant això, per als països o territoris inclosos en la nova llista  que no estiguessin inclosos en l'antiga llista del Reial decret 1080/1991 (veure taula comparativa entre ambdues llistes) l'Ordre entrarà en vigor l'11 d'agost de 2023 i serà d'aplicació als tributs sense període impositiu meritats a partir de seu entrada en vigor, i als altres tributs període impositiu del qual s'iniciï des d'aquell moment.

Antigua llista de països i territoris que tenen la consideració de jurisdiccions no cooperatives en el Reial decret 1080/1991 amb les modificacions derivades del que estableix el Reial decret 116/2003:

 1. Principat d'Andorra(9)
 2. Antilles Neerlandeses(3) (10)
 3. Aruba(4)
 4. Emirat de l'Estat de Bahrain
 5. Sultanat de Brunei
 6. República de Xipre(17)
 7. Unió dels Emirats Àrabs(1)
 8. Gibraltar
 9. Hong-Kong(16)
 10. Anguilla
 11. Antigua i Barbuda
 12. Les Bahames(14)
 13. Barbados(15)
 14. Bermuda
 15. Illes Caiman
 16. Illes Cook
 17. República de Dominica
 18. Granada
 19. Fiji
 20. Illes de Guernsey i de Jersey (Illes del Canal)
 21. Jamaica(5) (6)
 22. República de Malta(2)
 23. Illes Malvines
 24. Illa de Man
 25. Illes Mariannes
 26. Mauricio
 27. Montserrat
 28. República de Nauru
 29. Illes Salomó
 30. Saint Vincent i les Grenadines
 31. Saint Lucia
 32. República de Trinitat i Tobago(8)
 33. Illes Turks i Caicos
 34. República de Vanuatu
 35. Illes Verges Britàniques
 36. Illes Verges Nord-americanes d'Amèrica
 37. Regne Haiximita de Jordània
 38. República Libanesa
 39. República de Libèria
 40. Principat de Liechtenstein
 41. Gran Ducat de Luxemburg, pel que fa a les rendes percebudes per les Societats a què es refereix el paràgraf 1 del Protocol annex al Conveni, per evitar la doble imposició, de 3 de juny de 1986(7)
 42. Macau
 43. Principat de Mònaco
 44. Sultanat d'Oman(18)
 45. República de Panamà(12)
 46. República de San Marino(11)
 47. República de Seychelles
 48. República de Singapur(13)

Notes:

(1) El Conveni entre Espanya i les Unió dels Emirats Àrabs per evitar la doble imposició entra en vigor el 2/04/2007 (veure annex I). (Tornar)

(2) El Conveni entre Espanya i Malta per evitar la doble imposició entra en vigor el 12/09/2006 (veure annex I). (Tornar)

(3) Des de 27-01-2010 (data d'entrada en vigor de l'Acord sobre intercanvi d'informació en matèria tributària – BOE 24-11-2009-) deixa de tenir la consideració de paradís fiscal. (Tornar)

(4) Des de 27-01-2010 (data d'entrada en vigor de l'Acord sobre intercanvi d'informació en matèria tributària – BOE 23-11-2009-) deixa de tenir la consideració de paradís fiscal. (Tornar)

(5) El Conveni entre Espanya i Jamaica per evitar la doble imposició entra en vigor l'16-5-2009 (veure annex I). (Tornar)

(6) Les societats esmentades en el paràgraf A de l'apartat V del Protocol del Conveni estan excloses del mateix i dels efectes de l'aplicació de la disposició addicional primera de la Llei 36/2006 de mesures per a la prevenció del frau fiscal. (Tornar)

(7) Des de 16-07-2010 (data d'entrada en vigor del Protocol de modificació del Conveni-BOE 31-05-2010-) deixa de tenir la consideració de paradís fiscal. (Tornar)

(8) El Conveni entre Espanya i Trinitat i Tobago per evitar la doble imposició entra en vigor el 28-12-2009 (veure annex I). (Tornar)

(9) Des de 10-02-2011 (data d'entrada en vigor de l'Acord sobre intercanvi d'informació en matèria tributària-Boe 23-11-2010-) deixa de tenir la consideració de paradís fiscal. (Tornar)

(10) Des del 10 d'octubre de 2010 (data de dissolució de les Antilles Neerlandeses) Curaçao i San Martín es van convertir en Estats autònoms del Regne dels Països Baixos. Les illes restants (Bonaire, San Eustaquio i Saba) han passat a formar part dels Països Baixos. A San Martín i Curaçao els és aplicable l'Acord sobre Intercanvi d'Informació signat amb Antilles Neerlandeses, mentre que a les altres tres illes els és d'aplicació el CDI amb els Països Baixos. (Tornar)

(11) Des de 02-08-2011 (data d'entrada en vigor de l'Acord sobre intercanvi d'informació en matèria tributària-Boe 06-06-2011-) deixa de tenir la consideració de paradís fiscal. (Tornar)

(12) El Conveni entre Espanya i Panamà per evitar la doble imposició entra en vigor el 25-07-2011 (veure annex I). (Tornar)

(13) Des de 01-01-2013 (data d'aplicació del Conveni-Boe 11-01-2012-) deixa de tenir la consideració de paradís fiscal. (Tornar)

(14) Des de 17-08-2011 (data d'entrada en vigor de l'Acord sobre intercanvi d'informació en matèria tributària-BOE 15-07-2011-) deixa de tenir la consideració de paradís fiscal. (Tornar)

(15) Des de 14-10-2011 (data d'entrada en vigor del Conveni per evitar la doble imposició entre Espanya i Barbados-Boe 14-09-2011-) deixa de tenir la consideració de paradís fiscal. (Tornar)

(16) Des de 01-04-2013 (data d'aplicació del Conveni-Boe 14-04-2012-) deixa de tenir la consideració de paradís fiscal. (Tornar)

(17) Des de 28-05-2014 (data d'aplicació del Conveni-Boe 26-05-2014-) deixa de tenir la consideració de paradís fiscal. (Tornar)

(18) Des de 19-09-2015 (data d'aplicació del Conveni-Boe 08-09-2015-) deixa de tenir la consideració de paradís fiscal. (Tornar)

Nova llista de països i territoris que tenen la consideració de jurisdiccions no cooperatives de l'Ordre HFP/115/2023

 1. Anguila
 2. Emirat de l'Estat de Bahrain
 3. Barbados
 4. Bermuda
 5. Dominica
 6. Fiji
 7. Gibraltar
 8. Guam
 9. Guernsey
 10. Illa de Man
 11. Illes Caiman
 12. Illes Malvines
 13. Illes Mariannes
 14. Illes Salomó
 15. Illes Turks i Caicos
 16. 16. Illes Verges Britàniques
 17. Illes Verges Nord-americanes d'Amèrica
 18. 18. Jersey
 19. Palau
 20. Samoa, pel que fa al règim fiscal perjudicial (offshore business)
 21. Samoa Americana
 22. Seychelles
 23. Trinitat i Tobago
 24. Vanuatu

Quadre comparatiu amb l'antiga llista del Reial decret 1080/1991:

Països i territoris que entren (països no inclosos en l'antiga llista del   Reial decret 1080/1991 i que figuren inclosos en la nova llista )Països i territoris que surten (països inclosos en l'antiga llista del Reial decret 1080/1991 i no figuren inclosos en la nova llista)Països i territoris que romanen (països que figuren en ambdues llistes)
Barbados (amb CDI) Antigua i Barbuda Anguila
Guam Brunei Bahrain
Palau Cook, Illes Bermudes
Samoa, reg. fiscal perjudicial (offshore business) Granada Dominica
Samoa Americana Jordània Fiji
Trinitat i Tobago (amb CDI) El Líban Gibraltar
- Libèria Guernsey
- Liechtenstein Illa de Man
- Macau Illes Caiman
- Mauricio Illes Malvines
- Mònaco Illes Mariannes
- Monserrat Illes Salomó
- Mònaco Illes Turks i Caicos
- Monserrat Illes Verges Britàniques
- Nauru Illes Verges Nord-americanes d'Amèrica
- Saint Vincent i les Grenadines Jersey
- Saint Lucia Seychelles
- - Vanuat